Odjel za matematiku

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: Matematika i računarstvo
Akademski naziv: magistar/magistra matematike