Uvod u vjerojatnost i statistiku

M050 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Uvod u vjerojatnost i statistiku izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak je na uvođenju osnovnih pojmova, njihovoj interpretaciji, usvajanju i razumijevanju osnovnih svojstava, ovladavanju osnovnim tehnikama i metodamama te njihovom primjenom.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mirta Benšić  Vrijeme konzultacija
ASISTENT Ivan Papić Vrijeme konzultacija
DEMONSTRATORI Daria Solić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Matej Petrinović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. M. Benšić, N. Šuvak - Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
  2. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
  3. L.E. Bain, M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical Statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 2008.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u vjerojatnost i statistiku realizira se u petom semestru Sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i Sveučilišnog nastavničkor studija matematike i informatike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Predavanja i vježbe su obavezne.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 10-12h   D-2
VJEŽBE - grupa A  Petak, 12-14h  D-24
VJEŽBE - grupa B  Petak, 10-12h  D-24

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirano polaganje dvaju kolokvija i jednog praktikuma:
    Kolokvij 1 - osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti (teorija i zadaci - 40 bodova).
    Kolokvij 2 - slučajne varijable, parametarske familije slučajnih varijabli, slučajni vektori (teorija i zadaci - 45 bodova).
    Praktikum - deskriptivna statistika, osnove statističkog zaključivanja (zadaci - 15 bodova).
Barem 50 bodova ostvarenih putem kolokvija i praktikuma zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Gradivo pokriveno praktikumom neće se provjeravati pismenim ispitom i stoga je, da bi rezultati kolokvija i praktikuma osigurali pravo pristupanja usmenom ispitu, putem praktikuma obavezno ostvariti barem 8 bodova.
Ocjena za pristupaje usmenom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima i praktikumu prema sljedećem kriteriju:
    50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).
Također, tijekom semestra studenti mogu rješavati domaće zadaće koje će biti objavljene na web stranici kolegija, a samostalnost pri rješavanju zadaća bit će provjerena na usmenom ispitu i može utjecati na konačnu ocjenu iz kolegija.

PISMENI ISPIT

Ukoliko student ne ostvari barem 50 bodova putem kolokvija i praktikuma, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:
    50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).
Sa ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija ili pismenog ispita formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaMaterijali
Sadržaj pdf
Poglavlje 1 - Pojam i osnovna svojstva vjerojatnosti pdf
Poglavlje 2 - Slučajna varijabla pdf
Poglavlje 3 - Slučajan vektor i neki rezultati o nizovima slučajnih varijabli pdf
Poglavlje 4 - Statistika pdf
Baze podataka pdf
Dodatak pdf
Literatura pdf
Indeks pojmova pdf

 

USMENI ISPIT - ispitne teme (ažurirano 19.6.2017.)

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Opis vježbeMaterijali
Slučajan pokus i prostor elementarnih događaja. Osnovni pojmovi skupova. Vjerojatnost kao relativna frekvencija. Prezentacija. Outline.
Sigma-algebra događaja i aksiomatska definicija vjerojatnosti. Klasična definicija vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Osnovni kombinatorni pojmovi. Primjena kombinatornih principa i klasične definicije vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Geometrijski pristup definiranju vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula. Prezentacija. Outline.
Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla i njezina transformacija. Prezentacija. Outline.
Neprekidna slučajna varijabla. Funkcija distribucije slučajne varijable. Prezentacija. Outline.
Momenti diskretne slučajne varijable. Čebiševljeva nejednakost. Prezentacija. Outline.
Važne parametarske familije diskretnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Važne parametarske familije neprekidnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Transformacije neprekidnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Diskretan slučajan vektor. Prezentacija. Outline.
Statistički praktikum: Baze podataka zip  prezentacija
  • PRIMJERI KOLOKVIJA
Prvi kolokvij (2015./2016.)   Drugi kolokvij (2015./2016.)

Treći kolokvij (2015./2016.)

Rješenja
Prvi kolokvij (2014./2015.) Drugi kolokvij (2014./2015.) Treći kolokvij (2014./2015.)
Prvi kolokvij (2013./2014.) Drugi kolokvij (2013./2014.) Treći kolokvij (2013./2014.)
Prvi kolokvij (2012./2013.)
Rješenja
Drugi kolokvij (2012./2013.) Treći kolokvij (2012./2013.)
Prvi kolokvij (2011./2012.)
Rješenja
Drugi kolokvij (2011./2012.) Treći kolokvij (2011./2012.)
Rješenja
Prvi kolokvij (2010./2011.) Drugi kolokvij (2010./2011.) Treći kolokvij (2010./2011.)

 

  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
9. veljače 2011. 23. veljače 2011 16. lipnja 2011. 14. rujna 2011. 28. rujna 2011.
(rješenja)
6. listopada 2011.
(rješenja)
9. veljače 2012.
(rješenja)
12. lipnja 2012.
(rješenja)
27. lipnja 2012.
(rješenja)
 14. rujna 2012.  28. rujna 2012.  
4. veljače 2013. 18. veljače 2013.
(rješenja)
 18. lipnja 2015.  21.lipnja 2016.  5.srpnja 2016.  5.rujna 2016.

 

 

 

OBAVIJESTI

  • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvije bit će u četvrtak, 19.4.2018. u 13:00h, kabinet 14 (prvi kat).
  • Prvi kolokvij održat će se u četvrtak, 12.04.2018. u 12:00h u dvoranama D-1 i D-24. Raspored po dvoranama možete vidjeti ovdje.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment