Povijest matematike

M040 (2+0+0) + (2+0+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Povijest matematike izvodi se u zimskom i ljetnom semestru pete godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Kolegij upoznaje studente s razvojem glavnih matematičkih ideja kroz povijest. Time se postiže poznavanje niza primjera korisnih za budući rad nastavnika matematike, kao i za njihovu opću kulturu i mogućnost komunikacije s drugim strukama. Također, upoznava se s vezama matematike s drugim strukama i društvenim razvojem, te provodi se ponavljanje već upoznatog matematičkog gradiva. U zimskom semestru obrađuje se razdoblje do uključivši renesanse u uglavnom kronološkom redoslijedu. U ljetnom semestru obrađuje se novovjeka matematika prema razvoju pojedinih matematičkih disciplina. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

                Konzultacije:
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević srijedom od 10:00 - 11:30 i po dogovoru.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. F. M. Brueckler: Povijest matematike I, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2007.                                               
 2. F. M. Brueckler: Povijest matematike II, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2010.

DODATNA LITERATURA

 1. Ž. Dadić: Razvoj matematike. Ideje i metode egzaktnih znanosti u njihovu povijesnom razvoju, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
 2. Z. Šikić, Kako je stvarana novovjekovna matematika, Školska knjiga Zagreb, 1989. 
 3. Š. Znam i dr., Pogled u povijest matematike, Tehnička knjiga Zagreb, 1989.
 4. The MacTutor History of Mathematics Archives: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/ 
 5. S.Anglin, J.Lambek: The Heritage of Thales, Springer Verlag, Berlin, 1995.
 6. D.E.Smith: History of Mathematics - Vol. I, Dover, New York, 1958.
 7. D.E.Smith: History of Mathematics - Vol. II, Dover, New York, 1953.

 

RASPORED PREDAVANJA 

Izvedbeni program kolegija Povijest matematike ostvaruje se fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja). Predavanja su obvezna. 

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  srijeda, 08:00-10:00         D9

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom akademske godine student može napisati i u okviru nastavnih termina održati jedan seminarski rad na danu temu. Održani seminar utječe na konačnu ocjenu. Također, studenti mogu polagati kolokvije koji nisu obvezni. Kolokvij 1 uključuje gradivo predavano u zimskom semestru i provodi se u veljači u okviru zimskog ispitnog roka. Kolokvij 2 uključuje gradivo predavano u ljetnom semestru, te se provodi u lipnju i srpnju u okviru redovitog ispitnog roka. Pozitivno ocijenjeni kolokviji mogu zamijeniti dijelom ili potpuno usmeni ispit. Nakon odslušanih predavanja provodi se  pisani i usmeni dio ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obvezan je za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obvezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena. 

U akademskoj godini 2018./2019. pisani kolokvij I i pisani kolokvij II imaju po 100 bodova,  pri čemu je minimalni prag jednog kolokvija 40 boda, te se gleda srednja vrijednost tih kolokvija. Zatim, dio bodova se može još dodati za redovito pohađanje nastave.

Ocjene su sljedeće:  40-54% dovoljan;  55-69% dobar; 70-84% vrlo dobar;  85-100% izvrstan.

 

NASTAVNI MATERIJALI

    Dvije knjige osnovne literature dostupne su u elektroničkom obliku na sljedećoj poveznici:              

                 F_M_Brueckler_Povijest_matematike     

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA        

  • ISPITNA PITANJA  (pdf)  

             Pitanja za kolokvij I iz Povijesti matematike     pdf

             Stara pitanja za gradivo ljetnog semestra iz Povijesti matematike     pdf  

             Pitanja za kolokvij II iz Povijesti matematike     pdf         

             

  OBAVIJEST

  • Kolokvij I iz Povijesti matematike I bit će u terminu redovitih ispitnih rokova u veljači 2019. 

  • Studenti trebaju prijaviti izlazak na ispit odnosno na kolokvij II, u bazi ISVU za ispitni rok na koji kane izaći.  

                 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment