Statistički praktikum

M068 (1+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistički praktikum izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo. Cilj kolegija je razviti vještinu statističke analize podataka korištenjem osnovnih statističkih metoda i statističkog programskog okruženja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
NASTAVNIK KONZULTACIJE
doc.dr.sc. Danijel Grahovac vrijeme konzultacija
   

OSNOVNA LITERATURA

1. Ž. Pauše - Uvod u matematičku statistiku , Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.

DODATNA LITERATURA

1. M. Benšić, N. Šuvak - Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2014.
2. J. Pitman - Probability , Springer, 1993.
3. L.E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.
4. N. Elezović - Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
5. F. Daly, D.J. Hand, M.C. Jones, A.D. Lunn, K.J. McConway - Elements of Statistics, Addison-Wesly, Wokingham, England, 1995.
6. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, a comprehensive Guide, Springer, 2001.
7. G.M. Clarke, D. Cooke - A Basic Course in Satistics, Arnold, London, 1992.
8. J.T. McClave, P.G. Benson, T. Sincich - Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New York, 2001.
9. G.K. Bhattacharyya, R.A. Johnson - Statistics Concepts and Methods, J. Wiley, 1977.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Statistički praktikum realizira se s fondom od 60 sati (tjedno jedan sat predavanja, dva sata vježbi i jedan sat seminara). Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA

PREDAVANJA, VJEŽBE

I SEMINARI

Utorak, 8:00-12:00

 

Utorak, 12:00-16:00

Grupa A RP-2

(Nastavnički studij prezimena A-O)

Grupa B RP-2

(Nastavnički studij P-Ž + Matematika i računarstvo)

     

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE
Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija, svaki s teorijskim pitanjima i pitanjima na koja treba odgovoriti na temelju analize konkretne baze podataka. Na kolokvijima je ukupno moguće ostvariti najviše 100 bodova. Barem 50 ostvarenih bodova zamijena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja završnom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Ocjena za pristupanje završnom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

Također, tijekom semestra studenti mogu rješavati domaće zadaće koje će biti objavljene na web stranici kolegija i tako utjecati na ocjenu završnog ispita.

2. PISMENI ISPIT
Ukoliko student ne ostvari barem 50 bodova na kolokvijima pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti završnom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

3. ZAVRŠNI ISPIT
Završni ispit je obavezan za sve studente i podrazumijeva obranu teze samostalno izrađenog seminarskog rada i odgovore na pitanja vezana uz korištene procedure. Preciznije, za seminarski rad i njegovu obranu potrebno je slijediti sljedeće korake:

 • odabrati problem i izraditi pripadnu bazu podataka
 • analizirati bazu podataka u skladu s promatranim problemom
 • izraditi tekst seminarskog rada i pripadnu prezentaciju (u kojima se opisuje (prezentira) problem i zaključci dobiveni na temelju analize baze podataka uz eksplicitno navođenje naziva procedura koje su pri tome korištene te pripadnih vrijednosti test-statistika, odnosno p-vrijednosti - prezentacija i tekst moraju biti jasni laiku)
 • prezentacija seminarskog rada je dio ispita - tijekom prezentacije bit će provjereno poznavanje procedura koje su korištene te alternativnih procedura koje bi mogle biti korištene u istu svrhu, a osim toga student treba znati argumentirati opravdanosti korištenja odabrane procedure.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

  

VježbeMaterijali
1. Uvod u R (pdf), (R skripta), (podaci)
2. Vjerojatnosne distribucije u R-u (pdf), (R skripta), (R skripta za vježbe)
3. Deskriptivna statistika i procjena parametara (pdf), (R skripta), (podaci)
4. Procjena parametara pouzdanim intervalima (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
5. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju i varijanci (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
6. Testiranje statističkih hipoteza o proporciji i kvantilima (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
7. Testiranje hipoteza o distribuciji općenito (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
8. Testovi o očekivanju, varijanci i proporciji za dva nezavisna slučajna uzorka (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
9. Testovi o lokacijskom pomaku i distribucijama općenito za nezavisne slučajne uzorke (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
10. Testovi o očekivanju i proporciji za vezane slučajne uzorke (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
11. χ2-test o nezavisnosti (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
12. Mjere asocijacije i korelacije (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
13. Jednostavna linearna regresija (pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
   
Formule za kolokvije i ispite. (pdf)
Primjer kako rješavati zadatke na kolokvijima i pismenim ispitima. (R skripta), (docx)
Upute za pisanje seminara i primjeri korištenja R Markdown (upute), (R Markdown)
Primjeri seminara*
   

 *Za link se potrebno ulogirati. Primjere razmotriti kao ideje, a nipošto shvatiti kao uzor i replicirati slične analize. Primjeri nisu bez grešaka.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • Rezultati pismenog ispita održanog 20.2.2018. (pdf)
 • Rezultati pismenog ispita održanog 6.2.2018. (pdf)
 • Konačni rezultati kolokvija i ocjene za pristup usmenom ispitu (pdf). (primijetite i bodove po zadacima na stranicama 2 i 3)
 • Pravo izlaska na drugi kolokvij imaju svi studenti. Zbog organizacijskih razloga, mole se studenti koji to nisu učinili na nastavi, da mailom nastavniku prijave svoj izlazak. Do sada prijavljeni studenti označeni su zelenom bojom u tablici rezultata.
 • Zbog nemogućnosti organizacije u drugom terminu, drugi kolokvij će biti održan kako je najavljeno.
 • Termini usmenih ispita u zimskom roku su: 7.2.2018. u 8:30 i 21.2.2018. u 8:30. Točan termin bit će javljen nakon poslanog seminara.
 • Drugi kolokvij održat će se 30.1.2018. u 8:30 u RP1 i RP2.
 • Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • Prvi kolokvij održat će se 8.12.2017. u 13:00 u RP1 i RP2. Studenti nastavničkog studija kolokvij pišu u RP2, ostali u RP1.
 • Nastava počinje u utorak 10.10.2017. po objavljenom rasporedu i rasporedu po grupama.

 • Rezultati pismenog ispita - 15.9.2017.
 • Rezultati pismenog ispita - 1.9.2017.
 • U jesenskom ispitnom roku termini usmenog ispita su: 7.9.2017. i 21.9.2017. Točan termin bit će objavljen naknadno.
 • Rezultati pismenog ispita - 3.7.2017.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 19.6.2017. (pdf) Napomena: rješenja pismenih ispita koja nisu kreirana u skladu s uputama ubuduće neće biti pregledana.
 • S obzirom na potencijalne nejasnoće oko toga kako seminar treba izgledati, u nastavne materijale postavljen je kratki primjer izrade seminara (pdf). Treba imati na umu da je to samo primjer te da ga ne treba shvatiti kao jedini model izrade seminara.
 • U ljetnom ispitnom roku termini usmenog ispita su: 21.6.2017. i 11.7.2017 u 9:00 sati u RP1 i RP2. Seminar je potrebno poslati barem 5 radnih dana prije termina usmenog ispita.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 24.2.2017. (pdf)
 • Rezultati pismenog ispita održanog 10.2.2017. (pdf)
 • Konačne rezultate kolokvija i ocjene za pristup usmenom ispitu možete pogledati ovdje (pdf). Treba napomenuti kako je dobrom voljom natavnika prag prolaznosti spušten na 45 bodova iako za tako nešto objektivnog razloga nema.
 • VAŽNO: Zbog pogreške u referadi, pismeni ispiti održat će se 10.2.2017. i 24.2.2017. a ne 6.2. i 20.2. kao što je bilo naznačeno prije. Posljedično, pomiču se i termini usmenih ispita te će isti biti održani 14.2.2017. u 10:00 i 27.2.2017. u 9:00 u RP-1 i P7.
 • Napomena: pisano izvješće, prezentaciju i korištenu R skriptu treba poslati na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije termina usmenog ispita, a na usmeni ispit treba donijeti isprintanu verziju izvješća.
 • Drugi kolokvij bit će održan 3. veljače (petak) u 8:30 u RP1 i RP2.
 • Uz redovne termine, nastava za grupu B održat će se i 20.1.2017. (petak) u terminu od 10:00 do 14:00 sati u RP-2.
 • Nastava za grupu A u petak 23.12.2016. počinje u 8:00.
 • Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • 12.12. (ponedjeljak) konzultacije za grupu B neće biti održane. Umjesto u tom terminu, na konzultacije možete doći 13.12. (utorak) u periodu od 9:00 do 12:00 sati.
 • Prvi kolokvij bit će održan 16.12. u 14:00 sati u RP1 i RP2.
 • Predavanje i vježbe za grupu A 25.11.2016. neće se održati.
 • Predavanje za grupu A 28.10. počinje po rasporedu u 10:00 u dvorani 24.

 • Rezultati pismenog ispita održanog 27.9.2016. (pdf)
 • Rezultati pismenog ispita održanog 13.9.2016. (pdf)
 • Termini usmenih ispita:
  • 16.9. u 9:00 u RP1
  • 30.9. u 9:00 u RP2
  • Napomena: prije usmenog ispita pisano izvješće (seminar), prezentaciju i korištenu R skriptu treba poslati na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije termina usmenog ispita. Na usmeni ispit treba donijeti isprintanu verziju seminara.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 13.7.2016.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 29.6.2016.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 22.2.2016. (pdf)
 • Rezultati pismenog ispita održanog 8.2.2016. (pdf)
 • Konačni rezultati kolokvija (pdf).
 • Raspored po grupama za drugi kolokvij: do popunjenosti u RP-2, zatim popunjavati RP-1.
 • Termini usmenog ispita:
  • 12.2.2016. u 9:00 u RP-2
  • 24.2.2016. u 9:00 u RP-1
 • Drugi kolokvij bit će održan 1.2. u 11:00 sati u RP1 i RP2.
 • Rezultati kolokvija - 21.12.2015.
 • Nastava će se održavati po sljedećem rasporedu:
  Grupa A (studenti smjera Matematika i računartsvo i SNSMI studenti Alilović - Katušić) RP-2
  Grupa B (SNSMI studenti Komesarović - Zirdum) P-7

 

(pdf), (zadaci), (R skripta), (podaci)
 • Rezultati pismenog ispita održanog 6.2.2018. (pdf)
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment