Funkcije više varijabli

M009 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Funkcije više varijabli izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s diferencijalnim i integralnim računom realnih i vektorskih funkcija više realnih varijabli. Na predavanjima će se uvoditi osnovni pojmovi i obrađivati njihova svojstva, te ilustrirati primjerima, dok će na vježbama studenti usvajati odgovarajuće tehnike rješavanja konkretnih problema

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin Vrijeme konzultacija
ASISTENT Jelena Jankov Vrijeme konzultacija
ASISTENT Ivana Crnjac Vrijeme konzultacija
DEMONSTRATOR  Marinela Pilj  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. S. Kurepa, Matematička analiza 3: Funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
 2. Š. Ungar, Matematička analiza u Rn, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
 3. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 4. P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000.
 5. S. Lang, Calculus of Several Variables, Springer, New York, 1987.
 6. M. Lovrić, Vector Calculus, Addison-Wesley Publ.\ Ltd., Don Mills, Ontario, 1997.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcije više varijabli realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8-11h P1
VJEŽBE - grupa A Petak, 8:30-10:30h P1
VJEŽBE - grupa B Petak, 9-11h  P2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Da bi uspješno položio kolokvije student mora skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova, točnije 80 bodova od ukupno 200, pri čemu na svakom pojedinom kolokviju mora ostvariti barem 20 bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Da bi položio pismeni ispit student treba ostvariti barem 40 bodova od 100 mogućih.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 PRIMJERI KOLOKVIJA

 

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

OBAVIJESTI

 • [23.2.2018.] Pismeni ispit položili su: Valentina Kaselj (59 bodova, 3), Iva Ivezić (40 bodova, 2), Katarina Subašić (40 bodova, 2) i Filip Vuković (40 bodova, 2). Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak, 26.2., u 8:15h. Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 26.2., u 8:30h, u P-23.
 • [22.2.2018.] Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 26.2., u 8:30h, u P-23.
 • [12.2.2018.] Usmeni ispit održat će se u srijedu u 8:30h.
 • [12.2.2018.] Pismeni ispit nije položio nitko. Ispiti se mogu pogledati sutra u 12:00. Obavijest o usmenom bit će naknadno postavljena.
 • [8.2.2018.] Rezultati s ocjenama. Termin usmenog ispita bit će objavljen zajedno s rezultatima pismenog ispita.
 • [5.2.2018.] Rezultati. Kolokviji se mogu pogledati u utorak, 6.2., u 9h u kabinetu 19 na prvom katu. Konačne ocjene i termin usmenog ispita bit će objavljeni naknadno (studenti koji imaju 80 i više bodova kolokvirali su kolegij).
 • [8.1.2018.] Drugi kolokvij održat će se 31.1. u 10h u predavaonicama P1 i P2. Studenti čije prezime počinje slovima od A-J kolokvij će pisati u P2, a svi ostali u P1.
 • [20.12.2017.] Rezultati prvog kolokvija. Kolokviji se mogu pogledati sutra u 12:30 ili 10. 1. 2018. u 11:00.
 • [17.12.2017.] Sljedeći tjedan vježbe za grupu B, umjesto u petak, održat će se u srijedu u 14h u P-36.
 • [15.12.2017.] Sljedeći tjedan vježbe za grupu A , umjesto u petak, održat će se u ponedjeljak u 10:00 u P-1. 
 • [10.12.2017.] Studenti čije prezime počinje s A-O kolokvij će pisati u P-1, a ostali studenti će pisati u P-2.
 • [17.11.2017.] Nadoknada vježbi održat će se u četvrtak, 23.11. za grupu A od 14-16 u P1, a za grupu B od 10-12 u P36.
 • [13.11.2017.] Prvi kolokvij održat će se 11.12. u 8:00h u predavaonicama P1 i P2. Raspored po predavaonicama bit će naknadno postavljen.
 • [9.11.2017.] U ponedjeljak, 13.11., od 10-12h održat će se nadoknada predavanja iz Funkcija više varijabli, u predavaonici D-1.
 • [19.10.2017.] Sljedeći tjedan neće biti predavanja niti vježbi iz Funkcija više varijabli. 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment