Odjel za matematiku

Sveučilišni diplomski studij matematike
Smjer: Financijska matematika i statistika
Akademski naziv: magistar/magistra matematike