Linearno programiranje

M020 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Linearno programiranje izvodi se u ljetnom semestru kao izborni kolegij na prvoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike i četvrtoj godini sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s modeliranjem, rješavanjem i interpretiranjem realnih problema koji se mogu svesti na problem linearnog programiranja. Obraditi i analizirati poznate numeričke metode za rješavanje problema linearnog programiranja kao i dati odgovarajuće geometrijske interpretacije. Pri tome se koriste različite mogućnosti programskog paketa Mathematica.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Kristian Sabo utorkom u 11h, uz prethodnu najavu e-mailom,
kabinet 18 u prizemlju zgrade
ASISTENT

dr.sc. Marija Miloloža Pandur

                       po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

1. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena  Scientific, 1997

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

1. K. G. Murty, Linear and Combinatorial Programming, John Wiley & Sons,  Inc., 1983.
2. L. Neralić, Uvod u matematičko programiranje 1, Element, Zagreb, 2003.
3. G. Sierksma, Linear and Integer Programming, Marcel Dekker, Inc., Nemhauser,  1999.
4. D. Kincaid, W. Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company,  New York, 1996. 
5. A. Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, John Wiley & Sons,  Inc., NY, SAD, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearno programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA petkom 8-10h RP 1
VJEŽBE petkom 10-12h RP 1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi i seminara.

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Svaki kolokvij nosi 100 bodova.  Student je položio kolokvij ukoliko ukupno ostvari najmanje 80 bodova na kolokvijima.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI ISPITNIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

Potrebno je biti prijavljen da bi se mogle vidjeti sve obavijesti.

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment