Matematički praktikum

M027 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematički praktikum izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima financijska matematika i statistika i računarstvo, te na petoj godini sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente uvesti u metodologiju znanstvenoistraživačkog rada s posebnim naglaskom na primijenjenu i numeričku matematiku. Nakon odslušanog i položenog kolegija, student bi trebao znati samostalno pristupiti rješavanju konkretnog problema, istražiti literaturu, napisati i znati na interesantan način prezentirati svoj vlastiti rad.

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

prof.dr.sc. Rudolf Scitovski

Nakon predavanja ili po dogovoru putem e-maila

ASISTENT

Una Radojičić

Nakon predavanja ili po dogovoru putem e-maila

ASISTENT

Jurica Maltar

Nakon predavanja ili po dogovoru putem e-maila

 

SADRŽAJ KOLEGIJA

Svake godine bira se nekoliko tema, koje se razmatraju sa stanovišta primjena u drugim znanostima. Teme se biraju između niže navedenih ili se definiraju nove.

 1. Analiza i grupiranje podataka. Generiranje i prikazivanje podataka. Reprezentanti podataka. L_p (p \geq 1) udaljenost točke do pravca i do krivulje u ravnini i prostoru . Udaljenost dviju krivulja u ravnini i prostoru. Grupiranje podataka. Kvazimetričke funkcije. Indeksi.
 2. Interpolacija i aproksimacija. Interpolacija i interpolacijski spline. Linearni i kubični LS spline. Najbolja L_p (p \geq 1) aproksimacija. Najbolji pravac u smislu najmanjih kvadrata i najmanjih potpunih kvadrata. Brze Fourierove transformacije.
 3. Sustavi linearnih i nelinearnih jednadžbi. Rješavanje specijalnih sustava linearnih jednadžbi. Iterativne metode. Svojstveni problem. Metode za rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi.
 4. Optimizacija. Gauss-Newtonova metoda. Jednodimenzionalna minimizacija. Višedimenzionalna minimizacija.
 5. Globalna optimizacija.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. R. Scitovski, K. Sabo, D. Grahovac, Globalna optimizacija, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017.
 2. R. Scitovski, K. Sabo, Matematički praktikum, recenzirani nastavni materijali, Odjel za matematiku, 2008-2011
 3. R. Scitovski, Numerička matematika, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2015.
 4. R.Paulavičius, J.Žilinskas, Simplicial Global Optimization, Springer-Verlag, Berlin, 2014
 5. R.Plato, Concise Numerical Mathematics American Mathematical Society, Providence, 2003
 6. Y.D.Sergeyev, D.E.Kvasov, J.Cochran (Ed.) Lipschitz Global Optimization, Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, Wiley, New York, 2011, 4, 2812-2828
 7. R.Grbić, E.K.Nyarko, R.Scitovski,A modification of the DIRECT method for Lipschitz global optimization for a symmetric function, Journal of Global Optimization, 57(2013), 1193-1212

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematički praktikum realizira se u trećem semestru diplomskog studija matematike i u devetom semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara). Predavanja i vježbe su obavezne. Raspored po grupama:
 • grupa A: studenti diplomskog studija financijske matematike i statistike te studenti nastavničkog studija matematike i informatike s prezimenima od A do J
 • grupa B: studenti diplomskog studija matematike i računarstva te studenti nastavničkog studija matematike i informatike s prezimenima od K do Ž
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 10-12h D-36
VJEŽBE - grupa A Ponedjeljak, 13-15h RP-2
VJEŽBE - grupa B Srijeda, 8-10h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita, koji se po njihovom izboru može održati tijekom tekuće akademske godine. Pri tome ocjene na kolokviju definirane su na sljedeći način:
dovoljan: 80 - 120
dobar: 121 -
Studenti mogu postići višu ocjenu rješavanjem domaćih zadaća ili pisanjem seminarskog rada.
PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obavezan je za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

1. Uvod i motivacija (pdf)

2. Klasične metode optimizacije (pdf)  nb

3. Jednodimenzionalna minimizacija strogo kvazikonveksnih funkcija (pdf) (nb)

4. Jednodimenzionalna globalna optimizacija (pdf)

5. Višedimenzionalna globalna optimizacija (pdf)

6. Mathematica programi i moduli (pdf)

7. Globalna optimizacija - cijeli udžbenik s korekcijama do posljednjeg predavanja (pdf)

8. DIRECT optimizacijski algoritam u R^2 (pdf):

    (a) dijeljenjem subpravokutnika namanje B-vrijednosti (nb);

    (b) dijeljenjem potencijalno optimalnih pravokutnika (nb).

9. Reprezentant (pdf)

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
Vježbe 1

Uvod u Mathematicu

(pdf),(nb)
Vježbe 2

Uvod i motivacija

(pdf),(nb)
Vježbe 3

 

Konveksne i kvazikonveksne funkcije (pdf)(nb)
Vježbe 4

Klasične metode optimizacije

(pdf), (nb)
Vježbe 5

Minimizacija strogo kvazikonveksnih funkcija

(pdf), (nb)
Vježbe 6 

Metoda tangenti za konveksnu diferencijabilnu funkciju

(pdf), (nb)
Vježbe 7  

Lipschitz neprekidne funkcije, metoda Pijavskog, Shubertova metoda

(pdf), (nb)
Vježbe 8 

DIRECT metoda (jednodimenzionalna)

(pdf), (nb)
Vježbe 9 

Optimizacija DIRECT algoritma

(pdf), (nb)
Vježbe 10 

DIRECT metoda za funkcije više varijabli

(pdf), (nb)
     
LS i LAD grupiranje Definiranje podataka, odredjivanje particije i funkcije cilja nb
Primjeri-Motivacija Primjeri problema globalne optimizacije nb
Min-1 Jednodimenzionalna optimizacija nb
  DIRECT (n=1) nb

 

 • NASTAVNI MATERIJALI OD PROŠLIH GODINA

 

 Nastavni tekstPrateći software
LU dekompozicija trodijagonalne matrice (pdf) LUtri (nb)
LUvjezbe (nb)
Numeričko rješavanje ODJ (pdf) Euler (nb), RKmetoda (nb)
Rubni problem (nb), EulerVjezbe (nb)
Reprezentant podataka (pdf) Mahalanobis (nb)
Podaci na kružnici (nb)
Pravac reprezentant (pdf)  
Grupiranje podataka (pdf)
Klasteri-OML 10(2010) (pdf)
Jednodimenzionalni težinski k-means (nb)
Jednodimenzionalni težinski k-median (nb)
Dvodimenzionalni težinski k-means (nb)
Globalna optimizacija (pdf)
Animacija (pdf)
Min_1 (nb)
DIRECT (nb)
Grupiranje podataka-pravac i
kružnica centri klastera
(nb)
Intervalna analiza-metoda za globalnu
minimizaciju funkcije jedne varijable (pdf)
(nb)
Metoda konjugiranih gradijenata (pdf) (nb)
Algebarska aproksimacija kružnicom (pdf) (nb)
Udaljenost točke do pravca (pdf) (nb)
Grafička ilustracija pogreške u
rješenju sustava linearnih jednadžbi (pdf)
 

 

 • K O L O K V I J
 1. kolokvij2. kolokvijPopravni kolokvijRezultati
2017./2018. pdf pdf  pdf xlsx
2016./2017. pdf pdf   xlsx
2015./2016. pdf pdf   xlsx
2014./2015. pdf pdf   xlsx
2013./2014. pdf pdf   xls
2012./2013. pdf pdf   xls
2011./2012. pdf pdf pdf xls

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od niže navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e u stilu kojim su zadaci napisani i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Asistent će procijeniti postignuti broj bodova do maksimalno mogućeg. Ako su ilustracije ili primjeri rađeni uz primjenu programskog sustava Mathematica, potrebno je priložiti i odgovarajući .nb dokument. U "subject'' e-mail-a treba upisati "DZ-MP''.

ZadaćaRezultati

 DZ-2017./2018. (posljednja promjena 29.11.2017.)

pdf

tex

xlsx

 

 

 
       

 

OBAVIJESTI

 • [8-4-2018] Dodatni termin usmenog ispita za studente koji su kolokvirali održat će se u srijedu, 11-4-2018 u 12h u Dv.36.
 • [20-2-2018] Pismeni ispit održan 20.2.2018.nitko nije položio. Uvid u pismene održat će se u srijedu 21.2.2018. u 11h u kabinetu 14.
 • [31-1-2017] Studenti koji su postigli pozitivnu ocjenu pozivaju se na usmeni ispit/upis ocjene u četvrtak 22.2.2018. u 9h u D9.
 • [31-1-2018] Uvid u popravni kolokvij bit će u petak u 13h u kabinetu 14.
 • [28-1-2018] Rezultate drugog kolokvija možete preuzeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će održan u srijedu, 31. siječnja u 10:00 sati.
 • [26-1-2018] Usmena provjera domaćih zadaća bit će u ponedjeljak 29.1.2018. u 13h u učionici P23.
 • [11-1-2018] Popravni kolokvij održat će se u utorak 30. siječnja 2018. u 11h u predavaonici D1.
 • [11-1-2018] Drugi kolokvij održat će se u petak 26. siječnja 2018. u 14h u predavaonicama D2 i D22. Studenti s prezimenima od A-L pišu u D22, K-Ž pišu u D2.
 • [5-1-2018] U ponedjeljak 8.1.2018. vježbe za grupu A neće se održati. Nadoknada vježbi održat će se u petak 12.1.2018. u 12h.
 • [8-12-2017] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će nakon vježbi određene grupe ili po dogovoru s asistentima.
 • [1-12-2017] Zbog odlaska studenata nastavničkog studija matematike i informatike na praksu, u tjednu od 4. do 8. prosinca 2017. neće biti nastave iz kolegija. Termini nadoknade bit će naknadno objavljeni.
 • [15-11-2017] Prvi kolokvij održat će se 1. prosinca 2017. u 14h u predavaonicama D2 i D22. Studenti s prezimenima od A-L pišu u D22, K-Ž pišu u D2. 
 • [13-11-2017] Nadoknada vježbi 6.11.2017. za grupu A održat će se u srijedu 15.11.2017. u 14h u P22.
 • [2-11-2017] U ponedjeljak 6.11.2017. vježbe za grupu A neće se održati. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.
 • [16-10-2017] Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću

 • [9-2-2017] Konačni rezultati kolokvija i domaćih zadaća. (xlsx)
 • [2-2-2017] Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u 16.2.2017. u 8:00 u D9.
 • [1-2-2017] Rezultati drugog kolokvija i domaćih zadaća s predloženim ocjenama (xlsx). Uvid u kolokvije bit će u četvrtak 2.2.2017. u 10:30. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu pokušati korigirati ocjenu na usmenom ispitu. U tablici su označeni studenti koji imaju pravo izlaska na popravni kolokvij i koji kolokvij popravljaju. Popravni kolokvij održat će se u srijedu 8.2.2017. u 8:00 u P-2.
 • [15-1-2017] Vježbe 16.1.2017. neće se održati zbog bolesti. Nadoknada vježbi bit će u srijedu 18.1.2017. u 12:00 u P1.
 • [10-1-2017] Drugi kolokvij održat će se u utorak 31.1.2017. 9:00 u P1.
 • [10-1-2017] Postavljeni su novi nastavni tekstovi i novi zadaci za Domaću zadaću
 • [6-12-2016] Rezultati prvog kolokvija. (xlsx)
 • [28-11-2016] Sljedeće vježbe za grupu A održat će se 5.12.2016. u 8:00 i za grupu B 12.12.2016. u 10:00.
 • [10-11-2016] Prvi kolokvij održat će se u petak 2.12.2016. u 14:00 u D-1.
 • [8-11-2016] Nadoknada vježbi održat će se u srijedu 9.11.2016. u 12:00 u D-1.
 • [24-10-2016] Vježbe 31.10.2016. neće se održati. Sljedeće vježbe održat će se po rasporedu 7.11.2016. Nadoknada termina bit će dogovorena u tom tjednu.
 • [6-10-2016] Prve vježbe održat će se u ponedjeljak 10.10.2016. u sljedećim terminima:
  Grupa A 8:00-10:00 - studenti diplomskih studija smjerova financijske matematike i statistike i matematike i računarstva
  Grupa B 10:00-12:00 - studenti nastavničkog studija matematike i informatike

 • [19-2-2016] Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u petak 26.2.2016. u 8:00 u kabinetu 18.
 • [4-2-2016] Konačni rezultati kolokvija i domaćih zadaća (xlsx). Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u četvrtak 11.2.2016. u 8:00.
 • [26-1-2016] Rezultati drugog kolokvija i domaćih zadaća s predloženim ocjenama (xlsx). Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu pokušati korigirati ocjenu na usmenom ispitu. U tablici su označeni studenti koji imaju pravo izlaska na popravni kolokvij i koji kolokvij popravljaju. Popravni kolokvij održat će se u četvrtak 4.2.2016. u 11:00h u P-36.
 • [11-1-2016] Drugi kolokvij održat će se u utorak 26.1.2016. u 9:00 u D2.
 • [8-12-2015] Rezultati prvog kolokvija (xlsx).
 • [16-11-2015] Prvi kolokvij održat će se 7.12.2015. u 14:00 u D-2.
 • [7-10-2015] Prve vježbe održat će se u ponedjeljak 12.10.2015. u sljedećim terminima:
  Grupa A 8:00-10:00 - Anić - Marinić
  Grupa B 10:00-12:00 - Marković - Živković
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment