Analiza poslovanja poduzeća

E001 (2+1+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza poslovanja poduzeća izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente naučiti temeljne financijske izvještaje. Naučiti financijsku analizu poduzeća. Naučiti što znači rizičnost poslovanja poduzeća i kako se mjeri. Naučiti dugoročno i kratkoročno planiranje. Usvojiti BI (business intelligence) koncept pri analizi poslovanja poduzeća. Usvojiti izvore financiranja poduzeća. Usvojiti osnovne koncepte budžetiranja kapitala. Naglasak je na primjeni navedenih analiza u praktičnim situacijama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ross, Westerfield, Jordan; Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill, Boston, 2003.
  2. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
 
Izvedbeni program kolegija Analiza poslovanja poduzeća realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima (case study) uz upotrebu softverskih alata (Statistica, Excel). Predavanja i seminari su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće. 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavna cjelina   Nastavni materijali 
 Temeljni financijski izvještaji    Bilanca  Bilanca (prezentacija)

Primjer

Račun dobiti i gubitka  Račun dobiti i gubitka (prezentacija)
Novčani tijek  Novčani tijek (prezentacija)

Tekst "Cash is king"

 Zadaci za vježbu  Priprema za 1. kolokvij
 Financijska analiza   Horizontalna i vertikalna analiza   Horizontalna i vertikalna (prezentacija)
 Financijski pokazatelji  Financijski pokazatelji (prezentacija)

Financijska analiza (opis)

 Du Pont sustav  Du Pont sustav (prezentacija)
Agrokor Agrokor d (tekst)
Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća

Modeli za ocjenu rizičnosti (prezentacija)

Modeli za ocjenu rizičnosti (opis)

Zadaci za vježbu Priprema za 2.kolokvij

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje (prezentacija)

Kratkoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)

Tekst "Upravljanje obrtnim kapitalom"
Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje (prezentacija)
Dugoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)
Zadaci za vježbu Priprema za 3. kolokvij
Izvori financiranja  Izvori financiranja Izvori financiranja (prezentacija)

Financiranje rastućih
poduzeća

Financiranje rastućih
poduzeća (prezentacija)

Projektni zadatak Projektni zadatak Upute za projektni zadatak

 

OBAVIJESTI

 

Rezultati ostvareni preko kolokvija

Napomena: na ponavljačkom kolokviju se mogu ponavljati dvije cjeline (jedna teorija i jedni zadaci (teorija od jednog kolokvija, zadaci od jednog kolokvija); dvije teorije; dvoje zadataka)

Uvid u kolokvij je u četvrtak 16.1. od 11:00 do 12:00 u kabinetu 44 na Ekonomskom fakultetu

Rbr.

Prezime

Ime

1. kolokvij

2. kolokvij

3. kolokvij

teorija

zadaci

teorija

zadaci

teorija

zadaci

1

Aleksov

Doris

4/13,1

3/24,1

4/12,1

15/31,2

   

2

Barišić

Irena

11/13,4-5

17/24,3

5/12,2

26/31,4

18/18,5

20/26,4

3

Barunčić

Iva

13/13,5

20/24,4

9/12,4

29/31,5

16/18,5

14/26,2

4

Bastijan

Tea

10/13,4

19/24,4

8/12,3

24,31,4

7/18,1

16/26,3

5

Bradvica

Marija Kristina

11/13,4

21/24,4-5

8/12,3

29/31,5

16/17,5

24/26,5

6

Ćosić

Dunja

6/13,2

16/24,3

1/12,1

23/31,3

16/18,5

12/26,1

7

Farac

Mia

8/13,3

14/24,2

3/12,1

21/31,3

10/18,3

6/26,1

8

Glavačević

Ana

9/13,3

13/24,2

4/12,1

21/31,3

0/18,1

21/26,4

9

Hrnjkaš

Mihaela

8/13,3

17/24,3

9/12,4

20/31,3

13/17,4

14/26,2

10

Katić

Marija

6/13,2

7/24,1

7/12,3

28/31,5

15/18,4

22/26,4

11

Katić

Ivan

0/13,1

7/24,1

4/12,1

8/31,1

   

12

Klobučar Markoš

Josipa

7/13,2

10/24,1

3/12,1

12/31,1

6/18,1

13/24,2

13

Kokanović

Anamarija

5/13,1

15/24,3

8/12,3

21,31,3

18/18,5

21/26,4

14

Lovrić

Lucija

7/13,2

15/24,3

8/12,3

22/31,3

16/18,5

24/26,5

15

Mercvajler

Karla

4/13,1

8/24,1

8/12,3

22/31,3

14/18,4

24/26,5

16

Pejić

Ana Maria

13/13,5

22/24,5

8/12,3

29/31,5

16/17,5

14/26,2

17

Per

Valentina

10/13,4

17/24,3

9/12,4

24,31,4

18/18,5

24/26,5

18

Preselj

Ana

9/13,3

8/24,1

6/12,2

16/31,2

16/18,5

19/26,3

19

Srša

Kristijan

8/13,3

14/24,2

1/12,1

22/31,3

0/18,1

14/26,2

20

Stjepanović

Sanja

8/13,3

15/24,3

8/12,3

28/31,5

15/18,4

20/26,4

21

Storić

Luka

3/13,1

4/24,1

3/12,1

21/31,3

   

22

Šakić

Andrea

3/13,1

17/24,3

4/12,1

22/31,3

16/17,5

24/26,5

23

Šućur

Jurica

2/13,1

8/24,1

5/12,2

25/31,4

7/18,1

11/26,1

24

Trojko

Barbara

4/13,1

12/24,2

5/12,2

21/31,3

13/18,4

19/26,3

25

Trstenjak

Zlatko

13/13,5

19/24,4

10/12,4-5

28/31,5

17/18,5

24/26,5

26

Vilić

Ana

13/13,5

20/24,4

10/12,4-5

29/31,5

16/17,5

17/26,3

 

Rezultati ispravljačkih kolokvija održanih 21.1.2020.

Uvid u kolokvije je 23.1. u 10:00 u kabinetu nastavnika na Ekonomskom fakultetu

Rbr.

Prezime

Ime

ispravak

ispravak

prvi

drugi

1

Bastijan

Tea

6/8,4

2

Ćosić

Dunja

2,5/5,3

18/26,3

3

Farac

Mia

4/5,4

10/26,1

4

Glavačević

Ana

3,5/5,4

4/8,2

5

Hrnjkaš

Mihaela

26/28,5

26/26,5

6

Katić

Marija

17/26,3

7

Kokanović

Anamarija

4,5/6,4

8

Mercvajler

Karla

5/5,5

13,26,2

9

Preselj

Ana

10/26,1

10

Srša

Kristijan

4/5,4

5,5/8,3

11

Šakić

Andrea

6/6,5

4/5,4

12

Šućur

Jurica

13/24,2

4/8,2

13

Trojko

Barbara

5/6,4

 

Prijedlog konačnih ocjena (5.2.2020.):

Rbr.

Prezime

Ime

ocjena

 

1

Barišić

Irena

4

2

Barunčić

Iva

4

3

Bradvica

Marija Kristina

5

4

Glavačević

Ana

3

5

Hrnjkaš

Mihaela

4

6

Katić

Marija

3

7

Kokanović

Anamarija

4

8

Lovrić

Lucija

3

9

Mercvajler

Karla

4

10

Pejić

Ana Maria

4

11

Per

Valentina

4

12

Preselj

Ana

3

13

Stjepanović

Sanja

4

14

Šakić

Andrea

4

15

Vilić

Ana

5

  

Upis ocjena u indekse bit će 11.2.2020. u 8:30 u kabinetu nastavnika. 

 

Rezultati ispita održanih 3.2.2020.

Prezime, Ime

Teorija

Zadaci

Ukupno

Katić Ivan

1.5/8,1

12/24,2

1

Klobučar Markoš Josipa

3/8,1

24/24,5

1

Storić Luka

2/8,1

12/24,2

1

 

Uvid u ispite: 5.2.2020. u 12:00 i 11.2.2020. u 8:30

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment