Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene

M080 (2+1+1) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

zupanije2Kolegij Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene izvodi se u drugom semestru diplomskog studija matematike i računarstva.  Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pristupima, metodama grupiranja podataka te mogućim primjenama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. R. Scitovski  Srijedom, 12-14h
 ASISTENT doc.dr.sc. S. Majstorović  Utorkom, 14-15h

 

 

    Osnovna literatura:

  1. R. Scitovski, K. Sabo, Grupiranje podataka - sirovi nastavni materijali koji će se tijekom predavanja korigirati (pdf)
  2. J. Kogan, Introduction to Clustering Large and High-Dimensional Data, Cambridge University Press, 2007.

   Literatura koja se preporučuje:

  1. K. Sabo and R. Scitovski, The best least absolute deviations line - properties and two efficient methods, ANZIAM Journal 50(2008), 185-198
  2. R.Scitovski, K.Sabo, D.Grahovac, Globalna optimizacija, Sveučilište u Osijeku,Odjel za matematiku, 2017
  3. R.Scitovski, M.Briš Alić, Grupiranje podataka, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2016.

 

Raspored predavanja, seminara i vježbi

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Srijeda        10:00-12:00  D-22
VJEŽBE I SEMINARI  Ponedjeljak 14:00-16:00           RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad. Domaće zadaće sadrže proširenje gradiva, a očekuje se samostalan i kreativan rad. Seminarski radovi shvaćaju se kao proširenje domaćih zadaća.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali

Predavanje 1.

 Najbolji reprezentant u R. Najbolji reprezentant u R^2 (uvod)

 pdf   nb

Predavanje 2.

 Najbolji reprezentant u R^2. Kružnica kao reprezentant podataka.

pdf   nb  

Predavanje 3.  Hard klastering pdf nb1 nb2
Predavanje 4. Grupiranje podataka s jednim obilježjem pdf nb1 nb2
Predavanje 5. Grupiranje podataka s više obilježja. Funkcije cilja F pdf
Predavanje 6. Funkcija cilja F_\epsilon. k-means algoritam pdf nb
Predavanje 7. k-means algoritam - varijacije pdf  

 

  • SEMINARI:
  • PRIMJERI KOLOKVIJA : 2012/2013-Kol1(pdf)  2012/2013-Kol2(pdf)

 

Domaće zadaće

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Pri tome treba koristiti zadani stil. Ako su ilustracije ili primjeri izrađeni korištenjem programskog sustava Mathematica, priložite i odgovarajuću .nb datoteku. U "subject" e-mail-a stavite "DZ-GP".
Točnost rješenja i autentičnost provjerava predmetni asistent, koji takodjer za rješeni zadatak dodjeljuje broj bodova.

Zadaci (pdf)    Stil (tex)    Rezultati (xlsx)

 

OBAVIJESTI

 

[19.04.2018.] Rezultati prve kontrolne zadaće su ovdje: xlsx     Uvid: 23.04.2018. nakon vježbi.

[08.04.2018.] Studenti na kolokvij trebaju ponijeti jedino pribor za pisanje. Sve ostalo što im bude trebalo, dobit će od asistenta.

[08.04.2018.] U ponedjeljak, 9.04. vježbe se neće održati. Obavijest o nadoknadi bit će objavljena naknadno. 

[28.03.2018.] Prva kontrolna zadaća održat će se 12. travnja 2018. od 12-14 h u predavaonici 9.

[28.03.2018.] Dodani su novi zadaci za Domaću zadaću.

[27.03.2018.] U narednim tjednima (od 9.travnja) vježbe će se početi održavati u 14:30h.

[14.03.2018.] Prvu i drugu domaću zadaću studenti trebaju predati asistentu najkasnije 28.03.2018.

[7.03.2018.] Dodani su novi zadaci za Domaću zadaću.

[28.02.2018.] Postavljeno je prvih pet zadataka za Domaću zadaću.

[22.02.2018.] Prvo predavanje održat će se 28.02.2018., a prve vježbe  5.03.2018.

 

 


 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment