Diferencijalni račun

M084 (4+3+0) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Diferencijalni račun izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA ZA SPS-Matematika
doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave i po dogovoru
VODITELJ KOLEGIJA ZA SPS-Matematika i računarstvo izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava nakon održane nastave i po dogovoru
ASISTENT dr.sc. Marija Miloloža Pandur nakon održane nastave i po dogovoru
DEMONSTRATOR  Antonio Krizmanić  tijekom demonstratura

 

OSNOVNA LITERATURA
 • D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. 
 • J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA

 • B. P. Demidovič Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke,Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 • W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, 1964.

 • S. Kurepa, Matematiča analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

 • S. Kurepa, Matematiča analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Diferencijalni račun realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

Raspored studenata po grupama:

 • Grupa A - studenti preddiplomskog studija matematike čija prezimena počinju slovom A do slova S
 • Grupa B - studenti Odjela za fiziku i studenti preddiplomskog studija mat. i rač. čija prezimena počinju slovom Š do slova Ž
 • Grupa C - studenti preddiplomskog studija mat. čija prezimena počinju slovom Š do slova Ž i preddiplomskog studija mat. i rač. čija prezimena počinju slovom A do slova S

Studenti ponavljači smiju se priključiti proizvoljnoj grupi, uz najavu predmetnom asistentu. 

 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 12:00

D2  (SPS-Matematika) 

D1, Odjel za fiziku (SPS-Matematika i računarstvo)

VJEŽBE - grupa A ponedjeljkom  od 9:00 do 12:00 D8
VJEŽBE - grupa B četvrtkom od 15:00 do 18:00

D60, Odjel za fiziku

VJEŽBE - grupa C utorkom od 12:00 do 15:00 D2
DEMONSTRATURE  ponedjeljkom od 17:30 do 19:30
D2

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

Naslov vježbi Opis  Materijali
Vježbe 1 BROJEVI. Polje realnih brojeva. Matematička indukcija. Intervali. pdf
Vježbe 2  Apsolutna vrijednost realnog broja. Omeđenost u skupu realnih brojeva. pdf
Vježbe 3  FUNKCIJE. Bijektivnost. Jednakost funkcija. Kompozicija funkcija.  pdf
Vježbe 4  Elementarne funkcije.  pdf
Vježbe 5  Neka svojstva realnih funkcija. NIZOVI REALNIH BROJEVA.
pdf i pdf
Vježbe 6  Klasifikacija nizova. Gomilište i limes niza.  pdf
Vježbe 7  Limes niza.
 pdf
Vježbe 8  Limes niza. LIMES FUNKCIJE.
 pdf
Vježbe 9  Limes funkcije
 pdf
Vježbe 10  Limes funkcije. Asimptote funkcije. Neprekidnost funkcije.
 pdf
Vježbe 11  Limes funkcije. Asimptote funkcije. Neprekidnost funkcije. 
 pdf
Vježbe 12  DERIVACIJA FUNKCIJE. Neprekidnost i derivacija.
 pdf
Vježbe 13  Pravila deriviranja. Derivacija implicitno i parametarski zadane funkcije. Tangenta i normala  pdf
Vježbe 14  Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa.
 pdf
Vježbe 15  Primjene derivacija.
 pdf

 

KOLOKVIJI, DOMAĆE ZADAĆE i PISMENI ISPITI

 

Termini kolokvija u ak. god. 2018./2019.

 • Prvi kolokvij: 26.11.2018. u 17.45h u predavaonicama D1,D2 (Odjel za matematiku) i D60 (Odjel za fiziku).
 • Drugi kolokvij: 28.1.2019. u 11h, u predavaonicama D1 (Odjel za matematiku), D-37 i D60 (Odjel za fiziku)
 • Popravni kolokvij: 31.1.2019. u 11h u D1 (Odjel za matematiku)

 

Kolokviji iz akademske 2018./2019. godine:

Kolokviji iz akademske 2017./2018. godine:

 Kolokviji iz akademske 2016./2017. godine:

 Kolokviji iz akademske 2015./2016. godine:

Kolokviji iz akademske 2014./2015. godine:

 Kolokviji iz akademske 2013./2014. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • [14.7.2019.] Usmeni ispiti za studente  PDS Matematika i računarstvo u jesenskom ispitnom roku održat će se  9. rujna i 23. rujna u 9:00 u D9.

Potrebno je biti prijavljen da bi se mogle vidjeti sve obavijesti.

 • [11.7.2019.] Usmeni ispiti za studente PDS Matematike u jesenskom ispitnom roku održat će se 9.9.2019. i 23.9.2019. u 9:00 u D8.
 • [4.7.2019.] Rezultati pismenog ispita održanog 4.7.2019.: Ivan Bilandžić nedovoljan (1), Nikolina Matas nedovoljan (1). Uvid u ispite: ponedjeljak, 11h, kabinet 14 (1 kat).
 • [13.6.2019.] Termin usmenog ispita u srpnju za studente PDS Matematika i računarstvo: petak, 12.7.2019. u 8h u dvorani D2.
 • [13.6.2019.] Raspored studenata PDS Matematika i računarstvo (koji su prijavili rok 13.6.) za usmeni ispit  koji će se održati u petak, 14.6.2019.:
 •                    8h: studenti prezimena B-P
 •                   10h: studenti prezimena S-Z
 • [13.5.2019.] U petak, 14.6.2019. od 8h u dvorani D8, bit će održan usmeni ispit za studente PDS Matematika i računarstvo koji su pismeni dio ispita položili preko kolokvija.  Studenti trebaju prijaviti ispitni rok  13.6. Točan raspored bit će dan  13.6. u 12h.

  U ponedjeljak, 17.6.2019. od 8h u dvorani D7, bit će održan usmeni ispit za studente PDS Matematika i računarstvo koji  pismeni dio ispita polože na ispitnom roku 13.6.

 • [30.4.2019.] Usmeni ispiti za studente PDS Matematike u ljetnom ispitnom roku održat će se 12.6.2019., 17.6.2019. i 11.7.2019. od 8:00 do 12:00 u D8.
 • [18.2.2019.] ODGODA USMENOG ISPITA kod izv.prof.dr.sc. Mihaele Ribičić Penava: usmeni ispit predviđen za 20. i 21. veljače, odgađa se na ponedjeljak, 25. veljače u 9h u dvorani D8. Točan raspored je objavljen (vidjeti ispod).

  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment