Statistički praktikum

M068 (1+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistički praktikum izvodi se u ljetnom semestru druge godine prediplomskog studija matematike, prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, četvrte godine nastavničkog studija matematike i informatike te kao izborni kolegij na trećoj godini prediplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je razviti vještinu statističke analize podataka korištenjem osnovnih statističkih metoda i statističkog programskog okruženja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
NASTAVNIK KONZULTACIJE
doc.dr.sc. Danijel Grahovac vrijeme konzultacija
dr.sc. Ivan Papić vrijeme konzultacija
   
Demonstrator: Ana Vilić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OSNOVNA LITERATURA

1. Ž. Pauše - Uvod u matematičku statistiku , Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.

DODATNA LITERATURA

1. M. Benšić, N. Šuvak - Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2014.
2. J. Pitman - Probability , Springer, 1993.
3. L.E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.
4. N. Elezović - Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
5. F. Daly, D.J. Hand, M.C. Jones, A.D. Lunn, K.J. McConway - Elements of Statistics, Addison-Wesly, Wokingham, England, 1995.
6. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, a comprehensive Guide, Springer, 2001.
7. G.M. Clarke, D. Cooke - A Basic Course in Satistics, Arnold, London, 1992.
8. J.T. McClave, P.G. Benson, T. Sincich - Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New York, 2001.
9. G.K. Bhattacharyya, R.A. Johnson - Statistics Concepts and Methods, J. Wiley, 1977.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Statistički praktikum realizira se s fondom od 60 sati (tjedno jedan sat predavanja, dva sata vježbi i jedan sat seminara). Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno.
TERMINPREDAVAONICA

Ponedjeljak, 8:00-12:00

Grupa A RP-2
(preddiplomski studij matematike prezimena A - L)

Ponedjeljak, 12:00-16:00

Grupa B RP-2
(diplomski studij, nastavnički studij, prediplomski studija matematika i računarstvo)

Srijeda, 8:15-12:00

Grupa C RP-2
(preddiplomski studij matematike prezimena M - Ž)

   
Termin demonstratura:  Četvrtkom, 17:00-18:30, RP-1 (od 5.3.)
   

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE
Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija, svaki s teorijskim pitanjima i pitanjima na koja treba odgovoriti na temelju analize konkretne tablice podataka. Na kolokvijima je ukupno moguće ostvariti najviše 200 bodova. Barem 100 ostvarenih bodova zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja završnom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Ocjena za pristupanje završnom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima prema sljedećem kriteriju:

100-130: dovoljan(2); 131-160: dobar(3); 161-180: vrlo dobar(4); 181-200: izvrstan (5).

2. PISMENI ISPIT
Ukoliko student ne ostvari barem 100 bodova na kolokvijima pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti završnom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

3. ZAVRŠNI ISPIT
Završni ispit je obavezan za sve studente i podrazumijeva obranu teze samostalno izrađenog seminarskog rada i odgovore na pitanja vezana uz korištene procedure. Preciznije, za seminarski rad i njegovu obranu potrebno je slijediti sljedeće korake:

 • odabrati problem i izraditi pripadnu tablicu podataka
 • analizirati tablicu podataka u skladu s promatranim problemom
 • izraditi tekst seminarskog rada i pripadnu prezentaciju (u kojima se opisuje (prezentira) problem i zaključci dobiveni na temelju analize tablice podataka uz eksplicitno navođenje naziva procedura koje su pri tome korištene te pripadnih vrijednosti test-statistika, odnosno p-vrijednosti - prezentacija i tekst moraju biti jasni laiku)
 • prezentacija seminarskog rada je dio ispita - tijekom prezentacije bit će provjereno poznavanje procedura koje su korištene te alternativnih procedura koje bi mogle biti korištene u istu svrhu, a osim toga student treba znati argumentirati opravdanosti korištenja odabrane procedure.

IZMJENE:

1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE
Tijekom semestra na web stranicama bit će objavljene domaće zadaće koje studenti trebaju samostalno riješiti i poslati prema uputama. Domaćih zadaća će biti okvirno 4 ili 5 u semestru. Bodovi iz domaćih zadaća nose 40% ukupnih bodova pismenog dijela ispita. Osim domaćih zadaća organizirat će se dva kolokvija koji nose svaki po 30% ukupnih bodova. Kolokviji će se održavati tako da će zadaci u točno određeno vrijeme biti objavljeni na web stranici. Studenti kolokvije rješavaju na računalima u R-u i na mail šalju rješenja u obliku R skripte ili izvješća u roku od 120min.

Pismeni ispiti i završni ispit će se provoditi kako je i planirano, a izvedba će ovisiti o okolnostima.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI

  

CjelinaMaterijali
0. Uvod u R (pdf), (R skripta), (podaci)
I. Opisna statistika

(pdf), (R skripta), (podaci), (zadaci)

(zadaci za vježbu), (podaci za zadatke za vježbu)

II. STATISTIČKI MODEL  
II.1. Kratko ponavljanje osnova vjerojatnosti

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf), (R skripta)

II.2. Statistički model Teorijski dio materijala: (pdf)
III. STATISTIČKO ZAKLJUČIVANJE TEMELJENO NA JEDNOM UZORKU  
III.1. Procjena parametara

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf), (R skripta), (podaci)

Zadaci za vježbu: (pdf), (podaci)

III.2. Procjena parametara pouzdanim intervalima

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta)

III.3. Testiranje statističkih hipoteza Teorijski dio materijala: (pdf)
III.4. Testovi o očekivanju

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

   

 

 • ZADUŽENJA STUDENATA
 Tjedan nastaveZaduženja
1. 16.3.2020. - 20.3.2020.  (pdf)
2. 23.3.2020. - 27.3.2020.  (pdf)
3. 30.3.2020 - 3.4.2020.  (pdf)
 4. 6.4.2020. - 10.4.2020.  (pdf)
     

 

 • DOMAĆE ZADAĆE
 Domaća zadaćaRok za predajuRezultatiRješenja
1. (pdf), (obrazac)  30.3.2020. u 12:00 (pdf) (R skripta)
2. (pdf), (obrazac)  17.4.2020. u 12:00    
         
   Upute za predaju zadaće: (pdf)      

 

PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • [3.4.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima.
 • [2.4.2020.] Postavljena je druga domaća zadaća.
 • [27.3.2020.] S obzirom na brojna pitanja vezana uz učitavanje podataka za zadaću, treba napomenuti da  nismo zaboravili dati podatke u posebnoj tablici. Podaci su u pdf-u ili ih treba naći na internetu kako je navedeno. Iz pdf-a se mogu pripremiti u Excelu i importirati ili se mogu jednostavno prepisati (radi se o 20ak brojeva što nije baš tako veliki posao). To je dio procesa učenja: podaci nisu uvijek servirani nego ih treba tražiti i pripremiti za analizu.
 • [27.3.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima. Tijekom sljedećeg tjedna bi će postavljena nova domaća zadaća.
 • [23.3.2020.] Prvi kolokvij održat će se 22.4.2020. u 10:00.
 • [23.3.2020.] Zbog okolnosti došlo je do izmjene pravila polaganja ispita (pogledati gore). Dodatne upute za pisanje kolokvija bit će objavljene kada za to dođe vrijeme. Zbog izmjena, rok za slanje prve zadaće produljen je do 30.3. u 12:00.
 • Postavljeni su nastavni materijali za nastavni tjedan 23.3. - 27.3. te zaduženja za taj tjedan.
 • Demonstrature će se održavati ONLINE na sljedeći način. Četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati studenti trebaju poslati demonstratorici eventualna pitanja i nejasnoće na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. a zatim će demonstratorica odgovarati na postavljena pitanja u terminu od 14:00 do 15:00 sati.
 • Postavljeni su nastavni materijali za nastavni tjedan 16.3. - 20.3. te zaduženja za taj tjedan. Postavljena je i domaća zadaća koju treba riješiti prema uputama. Rok za slanje zadaće je petak 27.3. u 12:00. Za sva pitanja obratite se mailom ili u komentarima.

 • Rezultati pismenog ispita održanog 29.1.2020. .
 • Termini usmenog ispita u zimskom roku su utorak 4.2.2020. od 8:00 i utorak 18.2.2020. od 8:00.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 17.9.2019. .
 • Rezultati pismenog ispita održanog 3.9.2019. .
 • Usmeni ispiti održat će se 9.9.2019. i 23.9.2019.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 3.7.2019. .
 • Termin usmenog ispita odgađa se s 5.7.2019. na 11.7.2019.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 19.6.2019. . Dodatan termin usmenog ispita samo za studente koji su položili pismeni 19.6.2019. je 27.6.2019. Studenti koji su položili pismeni mogu izaći na usmeni i u drugim terminima.
 • Rezultati kolokvija . Kolokvije možete pogledati u četvrtak 13.6.2019. u 11:00 u uredu 14 na katu.
 • Usmeni ispiti održat će se 18.6.2019. od 08:00h u D-7 i 11.7.2019.
 • Drugi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 10.06.2019. od 11:00h. Raspored po dvoranama 
 • U ponedjeljak, 06.05.2019. nastavu će imati isključivo grupe A i C, dok u ponedjeljak 13.05.2019. isključivo grupe B i D prema uobičajenom rasporedu.
 • Rezultati prvog kolokvija.   Uvid u kolokvije bit će u utorak 23.2.2019. u 11:30 u uredu 18.
 • Prvi kolokvij  održat će se u petak, 12.04.2019. od 15:00h. Studenti koji žele pristupiti kolokviju trebaju se prijaviti putem sljedećeg obrasca najkasnije do 08.04.2019. Raspored po dvoranama

 • Termini usmenog ispita u zimskom roku su petak 8.2.2019. od 8:30 i petak 22.2.2019. od 8:30
 • Rezultati pismenog ispita 17.9.2018.
 • Rezultati pismenog ispita 3.9.2018.
 • Usmeni ispiti održat će se 6.9.2018. od 9:00 i 20.9.2018. od 9:00.
 • Rezultati pismenog ispita 3.7.2018.
 • Rezultati pismenog ispita 19.6.2018.
 • Rezulati kolokvija i ispita vidljivi su nakon prijave.
 • U ljetnom ispitnom roku usmeni ispiti održat će se 20.6.2018. od 9:00 i 4.7.2018. od 8:30.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 20.2.2018.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 6.2.2018.
 • Konačni rezultati kolokvija i ocjene za pristup usmenom ispitu . (primijetite i bodove po zadacima na stranicama 2 i 3)
 • Pravo izlaska na drugi kolokvij imaju svi studenti. Zbog organizacijskih razloga, mole se studenti koji to nisu učinili na nastavi, da mailom nastavniku prijave svoj izlazak. Do sada prijavljeni studenti označeni su zelenom bojom u tablici rezultata.
 • Zbog nemogućnosti organizacije u drugom terminu, drugi kolokvij će biti održan kako je najavljeno.
 • Termini usmenih ispita u zimskom roku su: 7.2.2018. u 8:30 i 21.2.2018. u 8:30. Točan termin bit će javljen nakon poslanog seminara.
 • Drugi kolokvij održat će se 30.1.2018. u 8:30 u RP1 i RP2.
 • Rezultati prvog kolokvija.
 • Prvi kolokvij održat će se 8.12.2017. u 13:00 u RP1 i RP2. Studenti nastavničkog studija kolokvij pišu u RP2, ostali u RP1.
 • Nastava počinje u utorak 10.10.2017. po objavljenom rasporedu i rasporedu po grupama.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment