Ispis

 

 

Diferencijalni račun

M084 (4+3+0) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Diferencijalni račun izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA 
izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo nakon održane nastave i po dogovoru
ASISTENT doc.dr. sc. Marija Miloloža Pandur nakon održane nastave i po dogovoru
DEMONSTRATOR  Ivan Vuković
 tijekom demonstratura

 

OSNOVNA LITERATURA
  • D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2017. (pdf)
  • J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA

  • B. P. Demidovič Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke,Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

  • W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, 1964.

  • S. Kurepa, Matematiča analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

  • S. Kurepa, Matematiča analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Diferencijalni račun realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 

VAŽNO:

Nastava iz kolegija Diferencijalni račun izvodit će se klasičnim modelom. Drugim riječima, nastava se u potpunosti izvodi u učionici. Komunikacija koja obuhvaća obavijesti, pitanja i slično odvijat će se  korištenjem platforme MS Teams. Konzultacije i demonstrature održavaju se klasično kontaktno.

Kako bi se pristupilo timu "Diferencijalni račun" u platformi MS Teams potrebno je napraviti sljedeće korake:

1) Logirati se u Office 365 pomoću svoga AAI@EduHr identiteta, pokrenuti aplikaciju MS Teams i skinuti tu aplikaciju za PC (desktop verzija). Aplikacija se može naći i primjenom pretraživača Google.  

2) Instalirati aplikaciju na svoje računalo, pokrenuti ju i ako bude bilo potrebno, ponovno se ulogirati svojim AAI@EduHr identitetom.

3) Gore, desno u samoj aplikaciji kliknuti na "Pridružite se ili izradite tim" (eng. "Join or create a team") te nakon toga u prozor "Pridružite se pomoću koda" (eng. "Join a team with a code") upisati kod "vvpcg3k" i pridružiti se timu.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molimo vas pratite stranicu rasporeda i MS Teams kanal.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Utorkom od 8:00 do 12:00

Dvorana 1

VJEŽBE 

Petkom od 8:00 do 11:00 (A grupa)

Petkom od 12:00 do 15:00 (B grupa)

Raspored studenata po grupama 

Dvorana 2
DEMONSTRATURE

 Ponedjeljkom od 14 do 16h

 D8

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI 2021./2022.

Predavanja 1: Skupovi brojeva: prirodni, cijeli racionalni, iracionalni i realni brojevi: Nastavni materijal dostupan je u platformi MS Teams u kanalu "Predavanja".

Naslov vježbi Opis  Materijali
Vježbe 1 BROJEVI. 1. Polje realnih brojeva. 2. Intervali. pdf
Vježbe 2 3. Apsolutna vrijednost realnog broja. 4. Omeđenost skupa realnih brojeva. pdf
Vježbe 3 FUNKCIJE. 1. Injekcija, surjekcija, bijekcija, inverzna funkcija.  pdf 
Vježbe 4 2. Neka svojstva realnih funkcija. 3. Elementarne funkcije. pdf i pdf
Vježbe 5 Elementarne funkcije (nastavak). pdf
Vježbe 6 NIZOVI. 1. Aritmetički i geometrijski niz. 2. Klasifikacija nizova. pdf
Vježbe 7 Klasifikacija nizova. 3. Gomilište niza. 4. Limes niza. pdf
Vježbe 8 Limes niza. pdf
Vježbe 9 Limes niza (složeniji zadaci). LIMES FUNKCIJE 1.Definicije limesa funkcije i pravila računanja. pdf

 

 KOLOKVIJI, DOMAĆE ZADAĆE i PISMENI ISPITI

Termini kolokvija u ak. god. 2021./2022.

 Primjeri kolokvija iz nekih prošlih ak. god.  

Kolokviji iz akademske 2020./2021. godine:

Kolokviji iz akademske 2018./2019. godine:

Kolokviji iz akademske 2017./2018. godine:

 Kolokviji iz akademske 2016./2017. godine:

 Kolokviji iz akademske 2015./2016. godine:

 

  PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 OBAVIJESTIPotrebno je biti prijavljen da bi se mogle vidjeti sve obavijesti.