Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metode matematičke fizike

M107 (3+0+2) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Metode matematičke fizike izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je studente upoznati s s nekim fundamentalnim jednadžbama mehanike kontinuuma, njihovim svojstvima te osnovnim metodama u njihovom proučavanju i rješavanju.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Krešimir Burazin Srijedom u 11:00h
ASISTENT dr. sc. Jelena Jankov Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. I. Aganović, K. Veselić, Jednadžbe matematičke fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  2. I. Aganović, K. Veselić, Linearne diferencijalne jednadžbe. Uvod u rubne probleme, Element, Zagreb, 1997.
  3. I. Aganović, K. Veselić, Matematički modeli i metode, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku, Osijek, 2014.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metode matematičke fizike realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno. Za točno vrijeme i raspored predavanja molimo vas da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod au89lis.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Četvrtak, 10-13h  D-9
VJEŽBE  Četvrtak, 13-15h  D-7

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom semestra mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  55  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod), a na zadaćama maksimalno 20 bodova (od toga maksimalno 10 bodova na zadaćama s predavanja i maksimalno 10 bodova na zadaćama s vježbi). Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20% od ukupnog broja bodova s tog kolokvija. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

  • ocjena dovoljan (2): 55-65 bodova
  • ocjena dobar(3): 65-78 bodova
  • ocjena vrlo dobar(4): 78-90 bodova
  • ocjena izvrstan(5): 90 bodova i više.

 

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

Predavanja

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment