Odjel za matematiku

Linearna optimizacija

M128 (3+2+1) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cLinearna optimizacija izvodi se u zimskom semestru kao obavezan predmet na drugoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo te kao izborni predmet na smjeru financijska matematika i statistika.

Cilj kolegija je upoznati studente s modeliranjem, rješavanjem i interpretiranjem realnih problema koji se mogu svesti na problem linearne optimizacije. Tijekom kolegija će se obraditi i analizirati poznate numeričke metode za rješavanje problema linearne optimizacije kao i prezentirati odgovarajuće geometrijske interpretacije.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić  srijedom u 13 sati
ASISTENT Bartol Borozan  
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.

  2.  I. Kuzmanović, K. Sabo, Linearno programiranje, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku, 2016.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearna optimizacija realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja,  2 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA    
VJEŽBE    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Vrednovanje znanja vršit će se na sljedeći način:

1. Studenti će dobiti seminar (samostalno, u paru ili u grupi) koji će  nositi  30  bodova. Vednovanje seminara provodit će se prema OBRASCU ZA VREDNOVANJE SEMINARA

2. Pisat će se 2 kolokvija  koji će nositi svaki 35 bodova. Na kolokvijima će biti teorija i zadaci.

Studenti koji ostvare ukupno najmanje 45  bodova, pri čemu na svakom kolokviju barem 20, položili su ispit. Usmeni ispit održat će se samo za studente koji su položili ispit ali nisu zadovoljni postignutim rezultatima. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

TEME SEMINARA

 

 OBAVIJESTI

TERMIN 2. KOLOKVIJA:  četvrtak 20.1.2022. u 8h u D5.

TERMIN 1. KOLOKVIJA:  ponedjeljak 13.12.2021. od 13:00 do 15:00 u D3.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment