Funkcijsko programiranje

I042 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cFunkcionalno programiranje izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim idejama i metodama funkcijskog programiranja koje tretira računanje kao evaluaciju matematičkih funkcija.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
Predavač doc. dr. sc. Slobodan Jelić

srijedom nakon predavanja ili po dogovoru

Asistent Luka Borozan, mag. math.  nakon održanih vježbi ili po dogovoru putem e-maila

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. G. Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press, New York, 2007.
 2. Haskell 2010 Language Report
Online Haskell

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcionalno programiranje realizira se u prvom semestru preddiplomskog studija matematike i računarstva s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).
Predavanja će biti praćena programiranjem u programskom jeziku Haskell. Vježbe su djelomično auditorne, a djelomično laboratorijske uz korištenje računala za programiranje u Haskell-u. Predavanja i vježbe su obavezne.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 14-16h D-1
VJEŽBE Petak, 12-14h (A), 14-16h (B) RP3

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Tijekom semestra studenti mogu polagati kolokvije (2 kolokvija) koji zamjenjuju pismeni ispit. Osim kolokvija, studenti mogu pisati domaće zadaće. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova (od ukupnog broja bodova na tom kolokviju) priznaje se pismeni dio ispita. Putem kolokvija moguće je ostvariti najviše 90% ukupnih bodova, dok se ostalih 10% može ostvariti putem domaćih zadaća. Pismeni ispit također nosi do 90% ukupnih bodova na kolegiju. Ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

 • Dovoljan (2): 45 % - 60%
 • Dobar (3): 60% - 75%
 • Vrlo dobar (4): 75% - 90%
 • Izvrstan (5): 90% - 100%

Domaće zadaće pišu se tijekom semestra i nisu obavezne. Zadaju se nakom predavanja s rokom rješavanja približno 7 dana. Studenti koji predaju zadaću dužni su ju izlagati na vježbama kako bi im se priznali ostvareni bodovi.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavne materijale je moguće preuzeti na sustavu Merlin na sljedećoj poveznici:

 

Merlin LOGO

OBAVIJESTI

 • [11.10.2018.] Studenti preddiplomskog studija s prezimenima A-Patajac pripadaju A grupi, dok studenti diplomskog studija i student preddiplomskog studija s prezimenima Pavičić-Ž pripadaju B grupi. Molimo studente da na vježbe dolaze u odgovarajuću grupu.
 • [10.10.2018.] Molimo studente da na prve vježbe ponesu svoje AAI@Edu podatke (koje ste preuzeli prilikom upisa na studije) radi upisa na e-kolegij u sustavu Merlin. Raspored po grupama će biti naknadno objavljen.
 • [25.6.2018.] Upis ocjena iz kolegija održat će se 04.07.2018., 9:00h, kabinet 8 (prizemlje); 20.07.2018., 9:00h, kabinet 8 (prizemlje). Studenti su dužni na studomatu prijaviti usmeni ispit u posljednjem roku.
 • [12.11.2107.] Vježbe će se iznimno održati u ponedjeljak 13. studenog 2017. u 16:00 u RP2 za grupu A, te u 18:00 u RP2 za grupu B.
 • [11.10.2017.] Predavanja se danas neće održati zbog bolesti predavača. O terminu nadoknade bit će naknadno obaviješteni.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment