Funkcije više varijabli

M009 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Funkcije više varijabli izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s diferencijalnim i integralnim računom realnih i vektorskih funkcija više realnih varijabli. Na predavanjima će se uvoditi osnovni pojmovi i obrađivati njihova svojstva, te ilustrirati primjerima, dok će na vježbama studenti usvajati odgovarajuće tehnike rješavanja konkretnih problema

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr. sc. Jelena Jankov
Vrijeme konzultacija
DEMONSTRATOR Maja Andrijević  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. S. Kurepa, Matematička analiza 3: Funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
 2. Š. Ungar, Matematička analiza u Rn, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
 3. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 4. P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000.
 5. S. Lang, Calculus of Several Variables, Springer, New York, 1987.
 6. M. Lovrić, Vector Calculus, Addison-Wesley Publ.\ Ltd., Don Mills, Ontario, 1997.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcije više varijabli realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8-11h P1
VJEŽBE  Četvrtak, 12-14h P2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  55  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod), a na zadaćama maksimalno 20 bodova (od toga maksimalno 10 bodova na zadaćama s predavanja i maksimalno 10 bodova na zadaćama s vježbi). Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20% od ukupnog broja bodova s tog kolokvija. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

 • ocjena dovoljan (2): 55-65 bodova
 • ocjena dobar(3): 65-78 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 78-90 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 90 bodova i više.

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 PRIMJERI KOLOKVIJA

 

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

OBAVIJESTI

 • [17.2.2020.] Rezultati pismenog ispita: . Studenti ispite mogu pogledati u četvrtak, 20.2. u 8h u kabinetu 19 na prvom katu, ili po dogovoru.
 • [4.2.2020.] Termini usmenih ispita za zimski ispitni rok:  četvrtak, 6.2. 8:30, P-3 i četvrtak, 20.2. 8:30, P-3.
 • [3.2.2020.] Rezultati pismenog ispita: . Studenti ispite mogu pogledati u srijedu, 5.2., u 10h u kabinetu 19 na prvom katu. Termin usmenog ispita bit će objavljen naknadno.
 • [31.1.2020.] Ukupni rezultati kolokvija zajedno s bodovima iz zadaća: . Studenti kolokvije mogu pogledati u ponedjeljak, 3.2., u 10:30h u kabinetu 19 na prvom katu. Termin usmenog ispita bit će objavljen naknadno.
 • [28.1.2020.] Rezultati prvog kolokvija zajedno sa zadaćama: 
 • [28.1.2020.] Studenti čije prezime počinje slovom od A-G kolokvij će pisati u D-3, a svi ostali kolokvij će pisati u D-1.
 • [8.1.2020.] Drugi kolokvij iz Funkcija više varijabli održat će se 29.1., od 13-15h, u D-1 i D-3. Raspored studenata po predavaonicama bit će objavljen naknadno. Na kolokviju je dopušteno korištenje kalkulatora i memo formula.
 • [21.12.2019.] Rezultati prvog kolokvija: .  Studenti kolokvije mogu pogledati 8.1. ili 9.1. nakon vježbi, ili po dogovoru, u kabinetu 19 na prvom katu.
 • [19.12.2019.] U srijedu, 8.1., umjesto predavanja održat će se vježbe iz Funkcija više varijabli.
 • [3.12.2019.] Studenti čije prezime počinje slovom od A-M prvi kolokvij pisat će u D-1, a ostali studenti kolokvij će pisati u D-2. Na kolokviju je dopušteno korištenje kalkulatora i memo formula.
 • [3.12.2019.] U četvrtak 12.12. neće se održati vježbe iz Funkcija više varijabli.
 • [14.11.2019.] Studenti koji žele odgovarati zadaće s vježbi mogu doći u  utorak, 19.11., u 14h, u D-5. Svaki student može najviše 2 puta tijekom semestra doći odgovarati zadaće iz gradiva vježbi. Umjesto 2 odgovaranja tijekom semestra moguće je i na kraju semestra odgovarati zajedno 2 zadaće, jednu iz prvog i jednu iz drugog dijela.
 • Bodove iz zadaća možete vidjeti ovdje.
 • [22.10.2019.] Prvi kolokvij iz Funkcija više varijabli održat će se 9.12., od 10-12h, u D-1 i D-2. Raspored studenata po predavaonicama bit će objavljen naknadno. Na kolokviju je dopušteno korištenje kalkulatora i memo formula.   

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment