Statistika

M045 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistika se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog studija financijska matematika i statistika. Cilj predmeta je omogućiti studentima upoznavanje s osnovama matematičke statistike. Od studenata se očekuje da, na temelju ovog predmeta, razumiju metode statističkog zaključivanja i da se osposobe za njihovu pravilnu primjenu. Također, predviđeno je razvijenje vještina provođenja statističkih analiza na podacima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. L. E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007
 2. M. J. Crawley, The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.
 3. K. Knight, Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Washington, 1999.
 4. R. C. Mittelhammer, Mathematical statistics for economics and business, Springer, 1996.
 5. E. L. Lehman, Elements of Large-Sample Theory, Springer, 1999.
 6. E. L. Lehman, G. Casella, Theory of Point Estimation, Springer, 1998.
 7. J. E. Freund, Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1992.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Vidi raspored

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 • rješavanje zadataka i osnove teorije polažu se  unutar dva kolokvija (100 bodova ukupno)
 • vještina provođenja analiza korištenjem R-a provjerava se na trećem kolokviju (100 bodova)
 • vrednuje se prezentacija seminara i pisani oblik seminara (moguće ocjene: izvrstan seminar, zadovoljavajući seminar, ponavljenje seminara)
 • završna provjera znanja je usmeni ispit na kojemu se formira konačna ocjena
 • Uvjet za pristupanje usmenom ispitu:
  • Najmanje 30 bodova na prva dva kolokvija
  • Najmanje 50 bodova na trećem kolokviju
  • Izvrstan ili zadovoljavajući seminar
 • Formiranje ocjene: ako su postignute pozitivne ocjene na sva tri dijela, ukupna ocjena se formira počevši od ocjene usmenog ispita korekcijom u odnosu na postignute rezultate na ostalim dijelovima (+1,-1 ili 0)

Ispitne teme za usmeni ispit. 

SEMINAR

Upute za izradu seminara.

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

 • NASTAVNI MATERIJALI : PRAKTIKUM
OpisMaterijali
Baze podataka zip
Primijenjena statistika pdf

  

OpisMaterijali
1. Uvod u R baze , R-skripta
2. Deskriptivna statistika  R-skripta 
3. Vjerojatnosne distribucije u R-u, simulacije i procjenitelji  R-skripta
4. Pouzdani intervali bazazadaci, R-skripta
5. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju i varijanci baze, zadaci, R-skripta

6. Testiranje statističkih hipoteza o proporciji i kvantilima

baze, zadaci, R-skripta
7. Testiranje hipoteza o distribuciji baze, zadaci, R-skripta
8. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju, varijanci i proporciji za dva nezavisna slučajna uzorka baze, zadaci , R-skripta
9. Testiranje hipoteza o nezavisnosti i homogenosti - hi-kvadrat test baze, zadaci, R-skripta
10. Zaključivanje o razlici dviju neprekidnih distribucija temeljeno na dva nezavisna slučajna uzorka baze, zadaciR-skripta
11. Zaključivanje temeljeno na dvama zavisnim uzorcima baze, zadaci, R-skripta
12. Mjere asocijacije i korelacije slučajnih varijabli baze, zadaciR-skripta

 Priprema kolokvija baza, baza.csv

Baza za kolokvij

PRIMJER KOLOKVIJA

  1. kolokvij 2. kolokvij
2013./2014. pdf pdf 

Baze za kolokvij

 

OBAVIJESTI

  • 25.9.2018. Usmeni ispiti u ovom tjednu  održat će se 26.9. u 10h, a 27.9. u 8h u dvorani 3 prema tablici prijavljenih studenata.
 • 13.9.2018. Termin za obranu seminarskih radova: utorak, 18.9.2018. u 10h 
 • 12.9. 2018. Ukupni rezultati bez seminara (Napomena: na usmeni ispit mogu pristupiti oni studenti koji su ostvarili 40% na R-kolokviju, ostalo bez promjene.)  
 • 11.9.2018. Usmeni ispiti u ovom tjednu održat će se će se prema tablici prijavljenih studenata 12.9. u 9h u kabinetu prof. Benšić, a 13.9. u 10h u dvorani 3.
 • 9.7.2018. Ukupni rezultati bez seminara (Napomena: na usmeni ispit mogu pristupiti oni studenti koji su ostvarili 40% na R-kolokviju, ostalo bez promjene.)  
 • 9.7.2018. Rezultati kolokvja:
 • 26.6.2018. Kolokviji su ispravljeni. Rezultate možete dobiti na uvid u srijedu 27.6.  u 10 sati u dvorani 3 kada ću ujedno riješiti jednu grupu zadataka i dodatno komentirati rješenja.
 • 26.6.2018. Seminare ćete moći izlagati 29.6. neovisno o rezultatima R kolokvija.
 • 12.6.2018. Dodatni termin za izlaganje seminarskih radova je 10.7.2018. u 9h.

 • 25.5.2018. Usmeni ispiti održavat će se u periodu od 13.6. do 12.7. te od 29.8. do 27.9., svaku srijedu i četvrtak. Termin za usmeni možete odabrati sami i prijaviti se najkasnije do ponedjeljka u  tjednu u kojem se prijevljuje termin. Točan raspored  termina usmenih ispita za prijavljene studente u tom tjednu  bit će objavljen utorkom na stranici kolegija. Za prijavu koristite poveznicu. Ukoliko dođe do pomicanja termina u nekom tjednu, točan termin će biti objavljen tjedan dana ranije na navedenoj poveznici.

 • Prijedlog termina za 3. kolokvij: 20.6.2018. u 11h
 • 4.6. 2018. Rezultati kolokvija postavljeni su ovdje na poveznicu koju možete vidjeti ako se prijavite na stranice Odjela.
 • 3. kolokvij održat će se 20.6.2018. u 11h. Izlaganja seminarskih radova: 29.6. 2018. u 9h.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment