Linearna algebra II

M087 (3+3+0) - 7 ECTS bodova

 

  OSNOVNE INFORMACIJE

linalg wordcloud

Linearna algebra II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s pojmovima i svojstvima vektorskih i unitarnih prostora, osnovnim svojstvima linearnih operatora nad konačnodimenzionalnim prostorima, skalarnim produktom i unitarnim prostorima.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Darija Marković vrijeme konzultacija
ASISTENT dr.sc. Suzana Miodragović po dogovoru
ASISTENT Željka Salinger po dogovoru
DEMONSTRATOR    

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Bakić,  Linearna algebra, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 2. S. Kurepa, Konačnodimenzionalni vektorski prostori i primjene, Tehnička knjiga, Zagreb, 1967.
 3. N. Bakić, A. Milas, Zbirka zadataka iz linearne algebre, PMF-Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 4. L. Čaklović, Zbirka zadataka iz linearne algebre, Školska knjiga, 1992.
 5. K. Horvatić, Linearna algebra, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
 6. G. Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2009.
 7. J. Hefferon, Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/
 8. S. Axler, Linear Algebra Done Right, Springer, 2009.
 9. C. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, 2001.
 10. N. Elezović, A. Aglić, Linearna algebra: zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1999.
 11. V. Proskurjakov, Problems in linear algebra, Mir, Moskva, 1978.
 12. H. Kraljević, Vektorski prostori (recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici Odjela za matematiku, Sveučilište u Osijeku), 2008.
 13. R. Scitovski, Geometrija ravnine i prostora (recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici Odjela za matematiku, Sveučilište u Osijeku), 2011.
 14. H. Anton, R. Rorres, Elementary linear algebra, John Wiley & Sons, Danvers, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearna algebra II realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja i 3sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak 09:00-12:00 P1
VJEŽBE - grupa A Ponedjeljak 12:00-15:00 P36
VJEŽBE - grupa B Četvrtak 09:00-12:00 P9
VJEŽBE - grupa C Četvrtak 09:00-12:00 P22
DEMONSTRATURE Ponedjeljak 17:00-19:00   P24

 

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA

GRUPASMJERPREZIME
GRUPA A PDS Matematika A - N
GRUPA B PDS Matematika O - Ž
PDS Matematika i računarstvo A - D
GRUPA C PDS Matematika i računarstvo Đ - Ž

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Kolokviji se pišu 2 puna sata. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba kalkulatora.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Pismeni ispit piše se 2 puna sata. Na pismenom ispitu nije dozvoljena upotreba kalkulatora. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili kolokvija, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
Predavanje 1 Pojam vektorskog prostora. Linearna zavisnost i nezavisnost. pdf tekst
Predavanje 2 Linearna ljuska, Sustav izvodnica. Baza. Dimenzija. pdf tekst
Predavanje 3 Baza i dimenzija. Potprostor. Suma potprostora. Direktna suma. pdf tekst
Predavanje 4 Direktni komplement. Kvocijentni skup. pdf tekst
Predavanje 5 Linearni operatori. Motivacija, definicija, primjeri i osnovna svojstva. pdf tekst
Predavanje 6 Osnovna svojstva linearnih operatora. Monomorfizam, epimorfizam i izomorfizam. pdf tekst
Predavanje 7 Prostor linearnih operatora. Matrični zapis linearnog operatora. pdf tekst
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
Vježbe 1 Pojam vektorskog prostora. pdf
Vježbe 2 Baza i dimenzija: linearne kombinacije i nezavisnost. pdf
Vježbe 3 Baza i dimenzija: redukcija i nadopunjavanje do baze. pdf
Vježbe 4 Potprostor pdf
Vježbe 5 Potprostor. Definicija i svojstva linearnih operatora. pdf
Vježbe 6 Definicija i svojstva linearnih operatora. Slika i jezgra. pdf
Vježbe 7 Slika i jezgra. pdf
Vježbe 8 Prostor linearnih operatora. Matrični zapis linearnog operatora. pdf 
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
Akademska godinaLinearna algebra I (M018)Linearna algebra II (M019)Vektorski i unitarni prostori (M051)
gradivo I. kolokvija
2017./2018.   -   1. kolokvij
1. kolokvij
2016./2017. 1. kolokvij 1. kolokvij 1. kolokvij
2015./2016. 1. kolokvij 1. kolokvij 1. kolokvij

 

 • TERMINI KOLOKVIJA

 

 

 • PRIMJERI PISMENIH ISPITA
Akademska godinaLinearna algebra I (M018)Linearna algebra II (M019)Vektorski i unitarni prostori (M051)

 

 • TERMINI PISMENIH ISPITA
Ispitni rokPrvi rokDrugi rok
ljetni  26.06.2018. u 9:00  10.07.2018. u 9:00 
jesenski  04.09.2018. u 9:00  18.09.2018. u 9:00

 

 

OBAVIJESTI

 • Studenti koji su kolokvirali pismeni dio ispita ili pismeni ispit položili na nekom od prethodnih rokova te planiraju pristupiti usmenom ispitu dužni su preko ISVU studomata prijaviti pismeni ispitni rok za prvi pismeni ispitni rok koji je prije usmenog ispita kojem planiraju pristupiti. Prijave putem maila neće se uzimati u obzir.
 • [24.04.2018.] Postavljen je raspored studenata po predavaonicama za 1. kolokvij. Mole se studenti da budu ispred predavaonice u koju su raspoređeni u 13:50 kako bi kolokvij mogli početi pisati točno u 14h.
 • [30.03.2018.] (GRUPA A) Vježbe će se održati u srijedu, 04.04.2018. od 10 do 13h u P-36.
 • [06.03.2018.] Nadoknada vježbi za grupu A održat će se u petak, 09.03.2018. od 12 do 15h u P-9.
 • [04.03.2018.] Zbog bolesti asistentice vježbe 05.03.2018. za grupu A neće se održati. Obavijest o nadoknadi bit će stavljena naknadno.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment