Odjel za matematiku

Uvod u diferencijalnu geometriju

M105 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

MAT 1904 140 0 Ex21200Uvod u diferencijalnu geometriju izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima iz diferencijalne geometrije krivulja i ploha u R3.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA dr.sc.LjiljanaPrimorac Gajčić Četvrtkom u 16.30h ili po dogovoru.
VJEŽBE dr.sc.LjiljanaPrimorac Gajčić  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. W.Kuehnel, Differential Geometry-Curves-Surfaces-Manifolds, AMS, 2002.
 2. A. Gray, Modern differential geometry of curves and surfaces with Mathematica, CRC PRES, 2006.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u diferencijalnu geometriju realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
Nastava u zimskom semestru 2020./21. izvodi se po Modelu 2. Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEDU pristupne podatke i kod 8fyxiep.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 8-10h  Na daljinu
VJEŽBE  Ponedjeljak, 10-12h  Na daljinu

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je pismeni dio ispita položio preko kolokvija ako na svakom kolokviju ostvari minimalno 30 bodova te ako je zbroj bodova s oba kolokvija minimalno 90. Za studente koji su na samo jednom od kolokviju ostvarili minimalno 30 bodova ili su na oba kolokvija ostvarili minimalno 30 bodova, ali zbroj bodova s oba kolokvija nije 90, organizirat će se popravni kolokvij.  

Ocjene kolokvija se definiraju prema sljedećem kriteriju:

Broj bodova 0-89 90-114 115-144 145-174 175-200
Ocjena nedovoljan dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan
 
PISMENI ISPIT
Pismeni ispit nosi 100 bodova. Student je položio pismeni dio ispita ako ostvari minimalno 45 bodova.
USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena. Studenti koji polože pismeni dio ispita putem kolokvija imaju pravo na tri izlaska na usmeni ispit. Izlazak na usmeni ispit se prijavljuje prijavom za pismeni ispit te prijavom asistentici putem maila najkasnije 24h prije ispita. Ukoliko student odustane od izlaska na usmeni ispit nakon što ga je prijavio, ispit treba odjaviti putem maila asistentici najkasnije 24h prije održavanja ispita. Ukoliko ga ne odjavi i ne dodje na ispit, preostali broj izlazaka na ispit mu se umanjuje za jedan.

Termini usmenih ispita: 17.6.2021., 1.7.2021.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI su vidljivi samo registriranim korisnicima

 

OBAVIJESTI

 • Usmeni ispit će se održati 17.6.2021. u D-2 prema rasporedu.
 • Indeksi za potpis, odnosno upis ocjene mogu se dostaviti 18.2.2021. u D-5 u terminu 9-14h. Nakon potpisa, odnosno upisa ocjene 19.2.2021., indeksi će biti ostavljeni u referadi. 
 • Usmeni ispit će se održati 18.2.2021. u D-5 prema rasporedu.
 • Usmeni ispit će se održati 10.2.2021. u D-9 prema rasporedu.
 • Rezultati popravnih kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati uživo, po dogovoru putem maila ili na daljinu, na način da se studenti jave mailom asistentici do petka, 5.2.2021. do 12h, te će im se u odgovoru poslati skenirani kolokvij s komentarima.
 • Usmeni ispit će se održati 4.2.2021. u D-5 prema rasporedu
 • Popravni kolokvij će se održati 3.2.2021. u P-8 u 11.30h.
 • Rezultati kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati uživo, po dogovoru putem maila ili na daljinu, na način da se studenti jave mailom asistentici do srijede, 27.1.2021. do 12h, te će im se u odgovoru poslati skenirani kolokvij s komentarima. Popravni kolokvij će se održati 3.2.2021. Vrijeme i mjesto održavanja bit će objavljeno u ponedjeljak 25.1.2021.
 • Drugi kolokvij će se pisati 19.1.2021. s početkom u 16.00h. Studenti čije prezime počinje slovom A-Ja pišu u P-1, studenti čije prezime počinje slovom Je-Mi pišu u P-2, studenti čije prezime počinje slovom Mu-Ši pišu u P-3, ostali studenti pišu u P-4.
 • Rezultati prvog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati na daljinu na način da se studenti jave mailom asistentici do petka, 4.12.2020. do 12h, te će im se u odgovoru poslati skenirani kolokvij s komentarima. 
 • Prvi kolokvij će se pisati 26.11.2020. s pocetkom u 8.00h. Studenti čije prezime počinje slovom A-Me pišu P-1, ostali studenti u P-4. Na kolokvij je potrebno ponijeti samo pribor za pisanje.
 • Predavanje s naslovom teme "Specijalne klase ploha u R3" održat će se u ponedjeljak 16.11.2020. s početkom u 8.30h putem platforme Microsoft Teams, a moći će se pratiti klikom na poveznicu -PREDAVANJE

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment