Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2019./2020. godini iznosi:

Sveučilišni studij
Redoviti studenti Strani državljani
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo (3 godine)
 
48 2

Uvjeti upisa

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Odjela za matematiku za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Za upis na Sveučilišni preddiplomski studij matematike i preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini A,

 • hrvatski jezik na razini A ili B i

 • strani jezik na razini A ili B.

Pristupnici koji su tijekom srednje škole sudjelovali na državnom natjecanju iz matematike ili informatike ostvaruju pravo direktnog upisa tj. maksimalnih 100% upisnih bodova.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 30% upisnih bodova.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi bodovi se ostvaruju temeljem uspjeha iz

 • matematike - prag 40% (maksimalno 40% upisnih bodova) i

 • informatike (maksimalno 20% upisnih bodova).

Pri tome položen ispit iz informatike na državnoj maturi nije uvjet za upis.

Preostalih 10% upisnih bodova pristupnici mogu ostvariti temeljem posebnih postignuća u polju matematike ili informatike prema sljedećim kriterijima:

 • sudjelovanje na natjecanju - boduje se jedno od sljedeća tri:

  • sudjelovanje na srednjoškolskom županijskom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 100 posebnih bodova;
  • sudjelovanje na osnovnoškolskom državnom ili regionalnom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 50 posebnih bodova;
  • sudjelovanje na osnovnoškolskom županijskom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 30 posebnih bodova;
 • objavljeno ime među učenicima koji su točno riješili matematički ili informatički zadatak postavljen u stručnom časopisu donosi 30 posebnih bodova;

 • objavljen stručni članak matematičkog ili informatičkog sadržaja u stručnom časopisu donosi 100 posebnih bodova;

 • izlaganje na stručnom skupu iz matematike ili informatike donosi 100 posebnih bodova.

Pristupniku koji ostvari barem 100 posebnih bodova po navedenim kriterijima priznaje se svih 10% upisnih bodova. Pristupniku koji ostvari manje od 100 posebnih bodova po navedenim kriterijima priznaje se odgovarajući postotak upisnih bodova.

Posebna postignuća boduje Povjerenstvo Odjela za matematiku na osnovu dostavljenih molbi pristupnika.

Pristupnici koji žele ostvariti bodove iz svojih posebnih postignuća, trebaju dostaviti molbu i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje traže vrednovanje posebnih postignuća Odjelu za matematiku do 21. lipnja 2019. Obrazac molbe dostupan je u referadi Odjela za matematiku i ovdje.

Pristupnici koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine obvezni su položiti ispit iz matematike na državnoj maturi i bit će uvršteni na rang listu po gore navedenim kriterijima.

Termini upisa

Upisi će se provoditi u:

 • ljetnom roku 18. srpnja 2019. od 8:00 do 13:00 sati 
 • jesenskom roku 20. rujna 2019. od 9:00 do 13:00 sati.

Za upis je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 1. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Potvrdu o uplati 480,00 kn na ime troškova upisa (450,00 kn troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kn projekti Studentskog zbora) na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta)
 4. Potvrdu o uplati troškova participacije kandidata koji drugi puta upisuju prvu godinu studija na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta)
 5. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili potvrdu o položenim ispitima državne mature.

Pristupnici koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su to pravo stekli, gube pravo upisa.

Rezultati bodovanja posebnih postignuća

Zamolba za priznavanje rezultata posebnih postignuća može se skinuti ovdje.

Rezultati bodovanja posebnih postignuća u akademskoj 2018. /2019.  godini mogu se vidjeti ovdje.