KONZULTACIJE: Utorkom prema dogovoru
sime AT mathos DOT hr

UVOD U ALGEBARSKU TOPOLOGIJU
(zimski semestar, 2+0+2)


Cjelokupna predavanja (handouts) (slides)

Ukoliko želite printati samo dio predavanja, naprimjer pojedino poglavlje, s više slideova na A4-papiru, može vam pomoći ovaj LaTeX file.

Neki linkovi na pomoćnu i/ili korisnu literaturu

 

O kolegiju:
Cilj kolegija je prilično detaljno dokazati klasični teorem o klasifikaciji kompaktnih ploha. U tu svrhu razvit će se i osnovni alat algebarske i kombinatorne topologije koji je potreban za iskaz teorema i njegov dokaz. Kolegij je baziran na knjizi
J. Gallier, D. Xu. A Guide to the Classification Theorem for Compact Surfaces, Springer-Verlag, 2013.
Uvod i prvo poglavlje dostupni su ovdje.

O predavanjima:
Studenti su obavezni pohađati predavanja.

O seminarima:
Teme koje će studenti izlagati na seminarima dopunjavat će i/ili proširivati sadržaje predavanja.

  Seminarske teme:
 1. TOPOLOŠKI PROSTORI
 2. metrički prostor
  topološki prostor
  zatvorenje, gomilište, rub
  baza topologije
  aksiomi prebrojivosti, separabilnost
  aksiomi separacije (T1, T2, regularnost, normalnost)

 3. KOMPAKTNOST
 4. kompaktnost u topološkim prostorima
  nizovna kompaktnost i ekvivalencija s kompaktošću u metričkim prostorima
  neprekidne funkcije na kompaktu (min/max, uniformna neprekidnost)
  kompaktnost segmenta
  kompaktnost produkta
  kompaktnost u Rn
  kompaktnost i gomilišta beskonačnih podskupova
  kompaktan Hausdorffov je normalan
  lokalna kompaktnost

 5. POVEZANOST
 6. definicija i ekvivalencije
  povezanost segmenta
  zatvorenje povezanog skupa je povezan skup
  povezanost unije i produkta
  lokalna povezanost
  komponente povezanosti otvorenih skupova
  povezanost putevima
  povezanost vs. povezanost putevima, primjeri
  povezanost otvorenih skupova u Rn

 7. JORDANOV I SCHOENFLIESOV TEOREM slobodni produkt grupa
  amalgamirani produkt
  univerzalno svojstvo amalgamiranog produkta

 8. VAN KAMPENOV TEOREM

 9. FUNDAMENTALNA GRUPA KRUŽNICE I NATKRIVAJUĆI PROSTORI
 10. dokaz da je π1(S1) ≅ Z
  natkrivajući prostori
  univerzalno natkrivanje
  natkrivanje torusa
  natkrivanja spoja dviju kružnica (osmice)
  grupa transformacija natkrivanja

 11. NIELSEN-SCHREIEROV TEOREM (Svaka podgrupa slobodne grupe je slobodna.)

 12. KONAČNO GENERIRANE ABELOVSKE GRUPE
 13. definicija i primjeri
  rang
  baza podgrupe
  dva teorema o klasifikaciji konačno generiranih abelovskih brupa
  torziona podgrupa

 14. TEOREM O TRIJANGULABILNOSTI KOMPAKTNIH PLOHA
O ocjenjivanju:
Ovaj kolegij nema klasičnih kolokvija niti ispita. Završna ocjena bit će temeljena na održanim seminarima te aktivnim učešćem u seminarima.