KONZULTACIJE: Srijedom prema dogovoru
sime AT mathos DOT hr

METRIČKI PROSTORI
(ljetni semestar, 2+2)
Cjelokupna predavanja (handouts) (slides)

Ukoliko želite printati samo dio predavanja, naprimjer pojedino poglavlje, s više slideova na A4-papiru, može vam pomoći ovaj LaTeX file.

Zadaci za vježbe:
  vježbe uz 1. poglavlje
  vježbe uz 2. poglavlje
  vježbe uz 3. poglavlje    
  vježbe uz 4. poglavlje    
  vježbe uz 5. poglavlje    
  vježbe uz 6. poglavlje    
  vježbe uz 7. poglavlje    
  vježbe uz 8. poglavlje    
 
 

O predavanjima, vježbama i ocjenjivanju:

Studenti su obavezni pohađati predavanja i aktivno sudjelovati u vježbama. Nakon svakog predavanja ili vježbi studenti će dobiti tjednu zadaću sa zadacima za vježbanje, a na idućim će se vježbama ti zadaci komentirati. Od studenata očekujem da na vježbe dolaze pripremljeni i da sami prezentiraju svoja rješenja.

Tokom semestra studenti polažu dva, a po završetku predavanja i vježbi, treći usmeni ispit (kolokvij). Konačna ocjena formira se na temelju ova tri kolokvija. Studenti koji se posebno istaknu na vježbama mogu biti oslobođeni pojedinog kolokvija.

Studenti koji na temelju kolokvija ne dobiju pozitivnu ocjenu mogu polagati popravni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pokriva cijelo gradivo kolegija, i na tom je ispitu najveća moguća ocjena dobar (3).