Ana Bulić

Ana Bulić

Na Odjelu za matematiku u Osijeku se, osim teorijskog dijela, koji je u našem zvanju vrlo bitan, pridaje velika pažnja i praktičnom dijelu. Upravo tom praktičnom dijelu mogu zahvaliti na ovom gdje jesam danas.


Moj put od studiranja na Odjelu za matematiku do danas započeo je nakon završenog Preddiplomskog sveučilišnog studija matematike u Rijeci i ostalo je otvoreno pitanje koji diplomski studij odabrati. Odlučila sam se za diplomski studij matematike u Osijeku, smjer financijska matematika i statistika, jer je upravo taj diplomski studij obuhvatio sva moja područja interesa. Kombinacija statistike i financijske matematike je bila upravo ono što me zanimalo, statistika kao grana matematike koja je u današnjem vremenu svugdje zastupljena a financijska matematika kao najbolja podloga za ulazak u poslovni sektor.

Tijekom studija sam se susrela s jako pristupačnim i susretljivim profesorima kao i s osobljem samog Odjela za matematiku. Ovim putem želim istaknuti njihovu profesionalnost i stručnost, kako kroz sama predavanja i vježbe tako i kroz konzultacije i pomoć nakon redovne nastave na Odjelu za matematiku. Ono što mi i danas ostaje u sjećanju, a tiče se studiranja na Odjelu za matematiku u Osijeku, i što vrlo rado prepričavam je pristup u kojem se osim teorijskog dijela, koji je u našem zvanju vrlo bitan, pridaje velika pažnja i praktičnom dijelu. Upravo tom praktičnom dijelu mogu zahvaliti na ovom gdje jesam danas. Na završnoj godini fakulteta u sklopu nastavnog programa izvodi se kolegij Stručna praksa putem koje sam, kao i sve moje kolege, po prvi put ušla u poslovni sektor. Moja stručna praksa započela je u osiguravajućem društvu, u trajanju od mjesec dana u području aktuarstva, što mi je bila odskočna daska za kasnije zaposlenje upravo u toj branši na aktuarskim poslovima.

OPIS RADNOG MJESTA

Danas, skoro pet godina od završetka studija, radim kao aktuar u osiguravajućem društvu. Nedugo nakon zaposlenja upisala sam i završila Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike, a trenutačno sam u procesu polaganja ispita za ovlaštenog aktuara.

Vjerojatno većina studenata, kao i ja dok sam studirala, nemaju adekvatnu viziju o širini poslova koje bi mogli raditi nakon završenog studija matematike pa ovim putem želim prikazati mogućnosti u osigurateljnom sektoru. O matematičarima u osiguranju malo se zna, no smatram da imaju veliku ulogu u poslovnim procesima osiguravajućeg društva, kako na području aktuarstva tako i na područjima upravljanja rizicima, reosiguranja, IT dijela i drugim bitnim poslovima.

Tko je zapravo Aktuar? Koji su mu zadaci i odgovornosti? Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja i mirovinskog osiguranja. Zadatak aktuara u osiguravajućem i mirovinskom društvu je razvoj osigurateljnih proizvoda, kalkulacija premije osiguranja, određivanju osigurateljnih pričuva, upravljanje imovinom i obvezama. Aktuar je stručnjak koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći matematičke metode, posebno iz teorije vjerojatnosti, statistike i financijske matematike. Posao aktuara uključuje analizu podataka iz prošlosti, procjenu postojećih rizika i razvoj modela za projekciju budućih događaja. Osim matematičkog znanja, aktuaru je potrebno dobro razumijevanje ekonomije, prakse i zakona države u kojoj radi, demografskih i financijskih kretanja uopće, te vještina komunikacije kako bi svoje rezultate mogao prenijeti osobama koje nemaju aktuarska znanja.

Da bi se postalo ovlaštenim aktuarom potrebno je nakon diplomskog studija završiti specijalistički studij aktuarske matematike na PMF-u u Zagrebu, položiti dodatna četiri ispita u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva (pravo, računovodstvo, praksu osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj te profesionalizam), a potrebno je steći i odgovarajuće radno iskustvo na aktuarskim poslovima. Radi se o multidisciplinarnom zanimanju u kojem se za vrijeme cijelog radnog vijeka stječu nova znanja. Vođeni strogim standardima prakse, aktuari primjenjuju svoju matematičku stručnost za predviđanje i umanjivanje financijske nesigurnosti. Aktuari i njihova profesija, niti u Hrvatskoj niti u svijetu, obično nisu poznati prosječnom stanovniku jer ih nema mnogo. Međutim, ponosni su da kao profesija brinu o financijskoj stabilnosti milijuna ljudi u svijetu.

Ako pogledate definiciju aktuara

“Aktuar je stručnjak koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći matematičke metode teorije vjerojatnosti, statistike i financijske matematike”

možete uočiti kako je diplomski studij Financijske matematike i statistike obuhvatio sve gore navedeno, te je sigurno najbolji odabir ako se želite usavršavati na tom i sličnim područjima. Posao matematičara u osiguranju, bilo na aktuarskim ili na drugim poslovima, je izazovan, dinamičan, zahtijeva cjeloživotno učenje i pruža mogućnosti za napredovanjem i usavršavanjem.

Ovim putem želim zahvaliti svim profesorima koji su nas izgradili u ljude kakvi jesmo danas, na način što su nam ugradili vještinu koja je jedna od bitnijih vještina u poslovnom svijetu a odnosi se na “problem solving”, odnosno da brzo, dinamično, logično, sistematično i točno pristupamo svakom zadatku kao i interpretaciji njegovog rješenja.

Moje putovanje u svijet matematike počelo je prije deset godina, te mogu reći da bih i nakon ovih deset godina opet išla istim putem. Svim budućim studentima preporučila bih da dođu studirati na Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku, jer im je uz jako predane i stručne profesore te odličan nastavni plan i program blistava budućnost zagarantirana.