Aktualni projekti

“Procjena kronične izloženosti kontaminantima iz hrane”, (Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište u Osijeku – Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)) – koordinator projekta: Nenad Šuvak

Sažetak: U okviru projekta razvit će se aplikativno programsko rješenje za procjenu izloženosti populacije stanovnika Republike Hrvatske kontaminantima iz različitih kategorija hrane. Procjena izloženosti vršit će se po različitim kategorijama ispitanika, primjerice po spolu i regijama u kojima ispitanici žive. Osim detaljnih rezultata procjene izloženosti koji će biti organizirani u pregledne tablice, aplikacija će sadržavati različite grafičke prikaze koji pomažu pri ilustraciji i razumijevanju rezultata procjene: kutijaste dijagrame, stupčaste dijagrame, histograme te grafove empirijskih funkcija distribucije analiziranih karakteristika uzorka. Programski kod bit će napisan u open source programskom jeziku R (https://www.r-project.org/), a samo sučelje bit će izrađeno korištenjem njegovog proširenja Shiny (https://www.rstudio.com/products/shiny/). Tehnički, postupak će se sastojati od učitavanja tablica podataka o prehrambenim navikama uzorka stanovnika Republike Hrvatske u csv (comma setarated values) formatu u izrađenu aplikaciju, dok se tablice i grafički prikazi generiraju automatski.

Program: Interni projekt Fakulteta primijenjene matematike i informatike – Jačanje suradnje s gospodarstvom

Suradnici na projektu: Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište u Osijeku: Nenad Šuvak (voditelj projekta), Danijel Grahovac, Dominik Mihalčić

Trajanje projekta: 18. prosinca 2023. – 18. prosinca 2024.

“Skaliranje u stohastičkim modelima”, (Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku – Hrvatska zaklada za znanost) – voditelj projekta: Danijel Grahovac

Link: Skaliranje u stohastičkim modelima

Sažetak: Stohastički modeli od ključne su važnosti u opisivanju brojnih fenomena u raznim područjima znanosti i života. Bitno svojstvo vremenski ovisnih modela je njihovo ponašanje u odnosu na promjenu vremenske odnosno prostorne skale. Karakteristike brojnih fenomena mogu se značajno mijenjati promjenom skale. Primjerice, u svijetu čestica vladaju potpuno drugačiji prirodni zakoni od onihn na astronomskim skalama. Potreba za modelima sa specifčnim svojstvima skaliranja dolazi do brojnih praktičnih primjena u medicini, biologiji, fizici, financijama, ekonomiji i  drugim područjima znanosti. Cilj projekta je konstrukcija i proučavanje stohastičkih modela s posebnim svojstvima skaliranja. Poseban naglasak je na proučavanju svojstva modela s posebnim svojstvima skaliranja. Poseban naglasak je na pručavanju svojstva modela na granično malim ili velikim skalama. Između ostalog, ponudit će se objašnjenje fenomena vezanog uz skaliranje empirijskih momenata koji je poznat kao Taylorov zakon. Konstruirat će se i analizirati nove klase slučajnih procesa dobivene zamjenom vremenske skale nekih standardnih procesa. Razvijeni modeli primjenit će se u epidemiologiji i analizi EEG signala te će se  razviti model za klasifikaciju neurokognitivnih ishoda na osnovu parametara skaliranja.

Program: Hrvatska zaklada za znanost

Suradnici na projektu: Nenad Šuvak (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike), Ivan Papić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike), Nikolai Leonenko (Cardiff University), Alla Sikorski (Michigan State University)

Trajanje projekta: 15.12.2023. – 14.12.2027.

“Homogenizacija i optimizacija u mehanici čvrstih tijela”, (Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku – Hrvatska zaklada za znanost) – voditelj projekta: Krešimir Burazin

Link: Homogenizacija i optimizacija u mehanici čvrstih tijela

Sažetak: Glavne teme ovog projekta jesu različiti problemi homogenizacije, redukcija dimenzije i strukturne optimizacije s posebnim naglaskom na primjene u mehanici krutih tijela.  Fizikalna ideja homogenizacije, tj. usrednjenja visoko heterogenog medija kako bi se izvela njegova efektivna svojstva, ima prilično dugu povijest. Matematički, proizašla je iz poteškoća s kojima se suočava (numerička) analiza odgovarajućih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi u slučajevima kada materijal oscilira na maloj skali ili je znatno tanji u jednom ili dva smjera. Prijelaz na limes (s obzirom na neke parametre materijala, tj. u odgovarajućoj topologiji) obično dovodi do modela za koje se očekuje da budu jednostavniji, kako s analitičkog tako i s numeričkog stajališta. Uz pretpostavku da je priroda oscilacija materijala ergodička, periodična ili potpuno općenita, pripadna zadaća može se tretirati metodom (stohastičke) dvoskalne konvergencije, pristupom preko kompaktnosti kompenzacijom ( H-konvergencija, H-mjere) ili tehnikama varijacijskog računa (Gama-konveregncija). Opisani postupak prikladan je za modeliranje kompozitnih materijala, koji su fine mješavine dvaju ili više sastavnih materijala. Poseban interes javlja se za visokokontrastne kompozite, gdje se dobiva metamaterijal sa strukturom „band gap“ spektra. Optimiziranje dizajna uređaja izrađenih od takvog responzivnog materijala i strukturalnog materijala od velikog je interesa. Istraživanje predloženo projektom obuhvaća modeliranje takvih materijala i sastoji se od izazovnih i suvremenih problema, što uključuje teme poput stohastičke homogenizacije visokokontrastnih medija, homogenizacije medija, homogenizacije i redukcije dimenzije u elastoplastičnosti, kristalizacije, kvanititativne homogenizacije za evoluciju za tanke linearne elastične strukture, homogenizacije Kirchhoff-Love i Reissner-Mindlinove jednadžbe ploče, strukturalne optimizacije tankih elastičnih ploča i u 3D lineariziranoj elastičnosti, te homogenizacije Friedrichsovih sustava.

Program: Hrvatska zaklada za znanost

Suradnici na projektu: Matteo Capoferri (Heriot-Watt University), Paolo Piovano (University of Vienna), Sergio Gutierrez (Pontificia Universidad Catolica de Chile), Marin Bužančić,  (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), Mikhail Cherdantsev (Cardiff University), Ivana Crnjac (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike), Jelena Jankov (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike), Igor Velčić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva), Josip Žubrinić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Trajanje projekta: 23.12.2023. – 22.12.2027.

“Razvoj interaktivnog virtualnog okruženja” (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku ) – koordinator projekta: Luka Borozan

Sažetak: Cilj projekta je izrada trodimenzionalnog virtualnog okruženja koji sadrži veliki broj objekata s kojima korisnik može imati interakciju. Osim interackija s korisnikom, svaki od objekata može imati i vlastito ponašanje kojime upravlja umjetna inteligencija. Također, preko lokalne mreže ili interneta, isto virtualno okruženje može koristiti više korisnika u isto vrijeme. U tome je slučaju moguća i interakcija između korisnika. U konačnici se projekt treba moći brzo prenamijeniti za stvaranje virtualnih okruženja koji se mogu koristiti mnoštvu primjena.

Program: Interni projekt Odjela za matematiku – Jačanje suradnje s gospodarstvom

Suradnici na projektu: Luka Borozan (voditelj projekta), Bartol Borozan (suradnik), Antonio Janjić (suradnik), Leon Vilagoš (suradnik) Neven Kopecki (suradnik), Bruno Bugarić (suradnik) i Sven Viland (suradnik)

Trajanje projekta: 1. svibnja 2021. – 1. svibnja 2025.

“UČENIČKO PODUZETNIŠTVO- 404: teorija”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Osječko-baranjska županija) – koordinator projekta: Domagoj Ševerdija

Link: UČENIČKO PODUZETNIŠTVO- 404: teorija

Sažetak: Edukacija “UČENIČKO PODUZETNIŠTVO- 404” ima za cilj upoznati učenike srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije s pojmovima poduzetništva, kao idejom o izgradnji karijere kroz pokretanje poduzetničkog pothvata. Edukacijom se želi učenicima približiti svijet poduzetništva, te kroz metodiku primijenjenu njihovoj dobi osigurati razumijevanje osnovnih poduzetničkih pojmova.

Program: Program poticanja poduzetništva

Partneri na projektu: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) i Ekonomski fakultet u Osijeku (EFOS)

Suradnici na projektu: Domagoj Ševerdija, Domagoj Matijević i Mateja Đumić

Trajanje projekta: 15. prosinca 2022. – 30. svibnja 2023.

“Algoritam za podršku IoT sustava za praćenje peludi u stvarnom vremenu temeljen na umjetnoj inteligenciji”, (Optimus Consulting – Europska komisija) – koordinator projekta: Slobodan Jelić

Link: Algoritam za podršku IoT sustava za praćenje peludi u stvarnom vremenu temeljen na umjetnoj inteligenciji

Sažetak: Optimus Consulting d.o.o. (OC) bit će vodeća organizacija i partner pošiljatelj u ovom eksperimentu. Tim OC-a stekao je projektno iskustvo u primjeni loT tehnologija u različitim industrijskim sektorima. Partner domaćin je Sveučilište u Osijeku (UO), koje posjeduje stručno znanje u području razvoja algoritama umjetne inteligencije (AI). Jedan od prioriteta UO je uspostavljanje suradnje s malim i srednjim poduzećima i prijenos znanja iz akademske zajednice u industriju: OC će steći znanja o AI softverskim rješenjima koja u stvarnom vremenu otkrivaju i klasificiraju peludne alergene u zraku te načinima integriranja softverskog rješenja u sustave podržane loT uređajima, čime bi tehnologija postala dostupna širokom krugu građana prema vrlo povoljnim ekonomskim kriterijima. Na temelju postojećeg eksperimenta, timovi će razmotriti mogućnost predviđanja stupnja kontaminacije peludnim alergenima i načine buduće komercijalizacije predloženog rješenja.

Program: SMART4ALL – Horizon2020 Programme H2020-DT-2018-2020

Suradnici na projektu: Nataša Kovač (Optimus Consulting), Slobodan Jelić (Odjel za matematiku)

Trajanje projekta: 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2022.

“Modeliranje potrošnje prirodnog plina”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Prvo plinarsko društvo d.o.o.) – koordinator projekta: Danijel Grahovac

Sažetak: U okviru projekta razvit će se matematički modeli predviđanja potrošnje prirodnog plina krajnjih kupaca na osnovu zadanih ulaznih parametara. Modeli će biti orijentirani na temperaturno ovisnu potrošnju mjerenu na određenim relevantnim mjerno regulacijskim stanicama koje agregiraju veći broj krajnjih potrošača. Ulazni podaci za modele su povijesna kretanja potrošnje te povijesne i predviđene vrijednosti meteoroloških pojava. Osim izrade modela, suradnicima iz tvrtke PPD pružit će se i podrška implementaciji modela u obliku softverskog rješenja.

Program: Interni projekt Odjela za matematiku – Jačanje suradnje s gospodarstvom

Suradnici na projektu: Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Danijel Grahovac (voditelj projekta), Nenad Šuvak, Dominik Mihalčić

Trajanje projekta: 1. studeni 2022. – 1. studeni 2023.

“Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske”, (Sveučilište u Osijeku – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške)) – koordinator projekta: Snježana Majstorović

Sažetak: Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Osječko-baranjskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina odgojnoobrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra sa sjedištem u Osječko-baranjskoj županiji (Osnovna škola “Josip Kozarac”, Josipovac Punitovački) s podružnicom u Virovitičko-podravskoj županiji (Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina i Osnovna škola Suhopolje). U RZC-u i podružnici će se odvijati projektne aktivnosti uspostave sustava jačanja STEM vještina koji će nakon projekta biti primjenjive na području cijele Panonske Hrvatske, ali i šire u regiji. Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske ima za cilj privući škole iz gravitirajućeg područja kako bi se nastavnom osoblju, ali i učenicima omogućio kvalitetan pristup svim neophodnim sadržajima za rad u STEM području i razvoj kapaciteta.

Program:“Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva” koji čini dio Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške

Partneri na projektu: Osječko-baranjska županija (nositelj projekta), Virovitičko-podravska županija, Osnovna škola “Josip Kozarac” Josipovac Punitovački, Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina, Osnovna škola Suhopolje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odjel za matematiku, Odjel za fiziku, Odjel za biologiju i Odjel za kemiju), Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Vitensenteser Innlandet Giovik, Norveška i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split”

Suradnici na projektu: Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Snježana Majstorović (koordinatorica projekta za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Kristian Sabo, Mirta Benšić, Zdenka Kolar-Begović, Rebeka Čorić, Jelena Jankov, Darija Brajković Zorić

Trajanje projekta: 15. srpnja 2022. – 14. travnja 2024.

Kreativn STEM revolucija u Slavoniji (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Europski socijalni fond) – koordinator projekta: Ljerka Jukić Matić

Link: Kreativna STEM revolucija u Slavoniji

Sažetak: Kreativna STEM revolucija u Slavoniji projekt je jačanja kapaciteta Dječjeg kreativnog centra DOKKICA i Udruge za razvoj zajednice Kreaktiva za razvijanje održivih programa aktivnog uključivanja djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a na području istočne Hrvatske, u svih pet slavonskih županija. Partnerstvom sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskim i arhitektonskim fakultetom Osijek, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Tehničkom školom Nikole Tesle Vukovar osmislit će se i postaviti u Osijeku inovativni i interaktivni STEM park kao trajan postav za popularizaciju znanosti. STEM park postavit će se na prostoru osječkog Sveučilišta (Kampusa), a koristit će ga dvije OCD u razvoju i provedbi programa popularizacije znanosti kod djece, mladih i opće poplacije. Projekt će osigurati edukacije, opremu, programe i aktivnosti koje su nužne da dvije OCD nastave s aktivnom ulogom u promicanju i popularizaciji znanosti svojim korisnicima i javnosti kao preduvjeta za mijenjanje svijesti o važnosti znanosti u RH.

Poziv: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Partneri na projektu: Udruga DOKKICA – Dječji kreativni centar (nositelj projekta), Udruga za razvoj zajednice Kreaktiva, Odjel za matematiku i Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

Suradnici na projektu: Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Ljerka Jukić Matić, Ljiljana Primorac Gajčić, Darija Brajković Zorić i Ivana Tucak – Roguljić (studentica)

Trajanje projekta: 2021. – 2023.

“Metode za ubrzano rješavanje optimalnih problema prigušivanja”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD)) – voditelj projekta: Zoran Tomljanović

Sažetak: Planiramo proučavati 6 istraživačkih tema. Preciznije, proučavat ćemo: 1. Rješavanje parametarskih Ljapunovljevih jednadžbi koristeći tehnike reducirane baze 2. Iskorištavanje strukture i korištenje Krilovljevih potprostora 3. Prepoznavanje dominantno dohvatljivih i opažajnih potprostora 4. Korištenje tenzorskih tehnika za pristupe bazirane na podacima 5. Korištenje ažuriranja malog ranga na rješenja Ljapunovljeve jednadžbe za optimizaciju pozicija prigušivača 6. Korištenje težinskih frekvencija u određivanju optimalnog prigušenja. U sklopu ovog projekta dvije istraživačke grupe će dijeliti svoje znanje kroz zajednički posao i diskusije za vrijeme međusobnih posjeta, seminarskih izlaganja i studentskih predavanja. Obje grupe se bave istraživanjem u područjima: teorija sustava i kontrole, numerička linearna algebra i znanstveno računarstvo, stoga imaju zajednički znanstveni interes, ali su im specijalizirana područja bila drugačija. Ovaj projekt će stvoriti snažnu sinergiju za njihova istraživanja, jer zbog bliskosti područja interesa govore istim znanstvenim jezikom, a specijslizirana područja se idealno nadopunjuju za obavljanje istraživačkih poslova. Suradnja među grupama iz Magdeburga i Osijeka će rezultirati efikasnim pristupom optimizaciji prigušenja, kao i budućom bliskom suradnjom između grupa, ali i pojedinaca.

Program: Program zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između MZO-a i DAAD-a

Partner na projektu: Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg

Suradnici na projektu: Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Zoran Tomljanović (voditelj s HR strane), Ninoslav Truhar, Ivica Nakić, Suzana Miodragović, Matea Ugrica, Marinela Pilj Vidaković, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg: Jens Saak (voditelj s DE strane), Ion Victor Gosea, Pawan Goyal, Davide Palitta, Igor Pontes Duff, Jennifer Przybilla

Trajanje projekta: siječanj 2021. – prosinac 2022.

“CA18232 Mathematical models for interacting dynamics on networks”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – COST-European Cooperation in Science and Technology) – koordinator projekta: Zoran Tomljanović

Link: CA18232 Mathematical models for interacting dynamics on networks

Sažetak: Many physical, biological, chemical, financial or even social phenomena can be described by dynamical systems. It is quite common that the dynamics arises as a compound effect of the interaction between sub-systems in which case we speak about coupled systems. This Action shall study such interactions in particular cases from three points of view: 1. the abstract approach to the theory behind these systems, 2. applications of the abstract theory to coupled structures like network, neighbouring domains divided by permeable membranes, possibly non-homogeneous simplical complexes, etc., 3. modelling real-life situations within this framework. The purpose of this Action is to bring together leading groups in Europe working on a range of issues connected with modelling and analysing mathematical models for dynamical systems on networks. It aims to develop a semigroup approach to various (non-)linear dynamical systems on network as well as numerical methods based on modern variational methods and applying them to road traffic, biological systems, and further real-life models. The Action also explores the possibility of estimating solutions and long time behaviour of these systems by collecting basic combinatorial information about underlying networks.

Program: Cost Action 18232

Partneri na projektu:

CountryMC Member
AlbaniaDr Besiana ÇOBANI
AlbaniaDr Valma PRIFTI
AustriaProf András BÁTKAI
AustriaProf Jussi BEHRNDT
BelgiumProf Alexandre MAUROY
BelgiumProf Wim VANROOSE
Bosnia and HerzegovinaDr Miralem MEHIC
Bosnia and HerzegovinaProf Dženan GUŠIĆ
BulgariaDr Zlatinka DIMITROVA
BulgariaProf Nikolay VITANOV
CroatiaProf Ivica NAKIĆ
CroatiaProf Nelida CRNJARIC-ZIC
CyprusDr Demetris HADJILOUCAS
CyprusDr Marios CHARALAMBIDES
Czech RepublicProf Dalibor BIOLEK
Czech RepublicProf David KREJCIRIK
DenmarkDr Cumhur ERKUT
DenmarkProf Sanja LAZAROVA-MOLNAR
EstoniaDr Andres UDAL
FinlandDr Lassi PAUNONEN
FranceDr Paola GOATIN
FranceProf Serge NICAISE
GermanyProf Balint FARKAS
GermanyProf Delio MUGNOLO
GreeceProf Ioannis KIOUTSIOUKIS
HungaryDr Petra CSOMÓS
HungaryMr István LADJÁNSZKI
IrelandDr Brendan HAYES
IrelandDr Harun ŠILJAK
IsraelProf Ram BAND
IsraelProf Yosi KELLER
ItalyProf Abdelaziz RHANDI
ItalyProf Rinaldo M. COLOMBO
LatviaDr Juris VIKSNA
LithuaniaProf Ricardas KRIKSTOLAITIS
LuxembourgDr Matteo POLETTINI
MaltaDr Kenneth SCERRI
MoldovaMr Lilian GOLBAN
MontenegroProf Nevena MIJAJLOVIĆ
MontenegroProf Vladimir JACIMOVIC
NetherlandsProf Ming CAO
North MacedoniaDr Martin LUKAREVSKI
North MacedoniaProf Miroslav MIRCHEV
NorwayProf Helge HOLDEN
NorwayProf Nils Henrik RISEBRO
PolandDr Aleksandra PUCHALSKA
PolandProf Adam BOBROWSKI
PortugalDr James KENNEDY
PortugalDr Pedro ANTUNES
RomaniaDr Ligia Adriana MUNTEANU
RomaniaProf Rodica IOAN
SerbiaDr Milana COLIC
SerbiaMr Igor MARINOVIĆ
SlovakiaDr Roman HRIC
SloveniaDr Irena STRNAD
SloveniaProf Aleksey KOSTENKO
SpainProf María Santos BRUZÓN GALLEGO
SpainProf Sergio GÓMEZ
SwedenProf Mats-Erik PISTOL
SwedenProf Pavel KURASOV
SwitzerlandProf Daniel KRESSNER
SwitzerlandProf Gianluca RIZZO
TurkeyDr Emre MENGI
TurkeyDr Hamdullah YÜCEL
United KingdomDr David SEIFERT
United KingdomProf Ginestra BIANCONI

Suradnici na projektu: Zoran Tomljanović (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku)

Trajanje projekta: 4. listopada 2019. – 3. listopada 2023.

“GAMe-based learning in MAthematics – GAMMA”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Agencija za mobilnost i programe Europske unije) – koordinator projekta: Mirela Jukić Bokun

Link: GAMe-based learning in MAthematics – GAMMA

Sažetak: Ideja projekta je, u vremenima u kojima su STEM vještine potreba, iskoristiti učeničku poveznanost s digitalnim tehnologijama u cilju prezentacije nastavnih sadržaja matematike na zanimljiv i učenicima aktualan način. Glavni cilj projekta je razvoj priručnika za nastavnike i scenarija poučavanja baziranih na učenju kroz igru za određene nastavne teme koje se javljaju u kurikulumima matematike za učenike u dobi 14-18 godina, u svim projektnim zemljama. Nadamo se da ćemo razvojem kvalitetnih metodičkih materijala potaknuti nastavnike na primjenu digitalnih igara u počavanju matematičkih tema, što će učenicima omogućiti lakše savladavanje gradiva i ukazati im na važnost STEM-a. Dugoročno, nadamo se da ćemo na ovaj način navesti učenike da biraju studije u području STEM-a.

Program: Erasmus+, Key action: KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action Type: KA201: Strategic Partnership for school education

Partner na projektu: Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Hrvatska, Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Education, Nizozemska, Satakunta University of Applied Sciences, Finska, National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Educational Studies, Grčka, First Senior High School of Peristeri Athens, Grčka, Porin Lyseon lukio General Upper Secondary School, Finska, Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab, Hrvatska i Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska

Suradnici na projektu: Mirela Jukić Bokun, Dragana Jankov Maširević, Mihaela Ribičić Penava, Darija Marković, Ljerka Jukić Matić, i Mateja Đumić

Trajanje projekta: 1. listopada 2020. – 30. rujna 2023.

“Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima” – Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Hrvatska zaklada za znanost) – voditelj projekta: Zoran Tomljanović

Link: Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima” – Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora

Sažetak: Glavni fokus znanstvenog istraživanja podijeljen je na četiri istraživačke teme koje se razlikuju po vanjskom utjecaju u linearnom vremenski neovisnom sustavu. Prve tri istraživačke teme sadrže fundamentalne smjerove vezane za redukciju vibracija: homogeni slučaj, slučaj s danom vanjskom silom i Multiple-Input Multiple-Output slučaj (MIMO slučaj). S obzirom da prve tri istraživačke teme imaju međusobne poveznice i raznolike primjene, dodali smo istraživačku temu IV kojoj će cilj biti povezati istraživačke teme I-III i razne istaknute primjene. Doktorski student će biti posvećen nehomogenom slučaju, što znači da će raditi na istraživačkim temama koje proučavaju redukciju vibracija u slučaju kada na sustav djeluje vanjska sila i MIMO slučaj. Također, budući da je primjena dobivenih rezultata u primjerima iz prakse vrlo važna, doktorski studnet će proučavati i takve primjene.

Program: Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost

Ime i prezime mentora: Zoran Tomljanović

Ime i prezime doktoranda: Marinela Pilj Vidaković

Trajanje projekta: 1. rujna 2020. – 1. rujna 2024.

“Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima -VIMS”, (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku – Hrvatska zaklada za znanost) – voditelj projekta: Zoran Tomljanović

Link: Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima – VIMS

Sažetak: Analiza i redukcija vibracija u mehaničkom sustavu istaknuti su problemi u brojnim istraživačkim poljima. Iako je analiza vibracija sustava tema koja je intenzivno proučavana u skorijim desetljećima, mnogi problemi su i dalje otvoreni. Slučaj kada nema vanjskog podražaja vodi do proučavanja homogenih sustava, a s druge strane postojanje vanjske sile vodi do pročavanja nehomogenog sustava. U ovisnosti o prisustvu vanjske sile i primjenama, mi ćemo proučavati četiri istraživačke teme. Unutar prve teme proučavat ćemo teorijske rezultate relevantne za redukciju vibracija u mehaničkim sustavima. Planiramo razviti teorijske rezultate koji karakteriziraju važna svojstva kvadratnog svojstvenog problema (QEP) koji se pojavljuje u analizi titranja mehaničkih sustava. Unutar druge istraživačke teme razvit ćemo nove metode za izolaciju frekvencija i pri tome koristit ćemo metode bazirane na algoritmima za ne-glatku optimizaciju. U ovom slučaju razvit ćemo nove algoritme koji čuvaju strukturu matrica kao i svojstva promatranog svojstvenog problema. U trećoj istraživačkoj temi promatrat ćemo redukciju vibracija baziranu na novim kriterijima koji koriste norme sustava (npr. H2 i Hinf) za sustav sa više ulaza i više izlaza. Također, proučavat ćemo pristupe za aproksimaciju modela punog reda modelom reduciranog reda koji zadržava strukturu parametarske ovisnosti. Novi pristupi će biti dobro prilagođeni za efikasnu optimizaciju parametara i proučavanje važnih svojstava sustava. U četvrtoj istraživačkoj temi proučavat ćemo integraciju istraživačkih tema I-III i primjenu u stvarnim primjerima. Nadalje, primjenit ćemo nove pristupe i algoritme u različitim akademskim primjerima, ali također i u stvarnim primjerima iz života koji se pojavljuju, npr. u auto industriji (poput problema kočionog diska), građevinskim konstrukcijama (poput greda i građevina), itd. Stoga, rezultati iz ovog projekta mogli bi imati široku primjenu.

Program: Hrvatska zaklada za znanost

Suradnici na projektu: Serkan Gugercin, Ivana Kuzmanović Ivičić, Suzana Miodragović

Trajanje projekta: 01.1.2020. – 31.12.2023.