Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet primijenjene matematike i informatike u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet primijenjene matematike i informatike u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike

Službenik za informiranje
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Republika Hrvatska

ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 08:00 do 12:00 sati, elektroničkom poštom na adresu: vfotak@mathos.hr, faksom na broj: +385 31 22 48 01, telefonom na broj: +385 31 22 48 02.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Vlado Fotak, dipl. prav.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Fakultet primijenjene matematike i informatike u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14., 15/14. i 141/22.).