Sveučilišni diplomski studij Matematika – modul Industrijska i primijenjena matematika

Naziv studija: sveučilišni diplomski studij Matematika, modul: Industrijska i primijenjena matematika

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Fakultet primijenjene matematike i informatike

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni / a magistar / magistra matematike (univ. mag. math.)

Trajanje studija: dvije godine (četiri semestara), pri čemu će kandidat skupiti minimalno 120 ECTS bodova

Status studija: redoviti

Način završetka studija: polaganje svih ispita, izrada diplomskog rada u kojemu je potrebno samostalno istražiti i prezentirati zadanu temu u pisanom obliku.