Aktualni projekti

  • "Strojno učenje u analizi rezultata pretraga magnetnom rezonancom", (Mono d.o.o. - HAMAG-BICRO)

   Sažetak: Cilj ovog projekta je stvoriti prototip online, Software-as-a-Service (SaaS) računalnog sustava za automatizaciju segmentacije i klsifikacije MR pretraga u ortopediji, s naglaskom na pretrage koljena, primjenom tehnika strojnog učenja (Machine Learning, ML). Algoritamske metode za analizu MR-a potpadaju u dvije glavne kategorije: klasifikaciju i segmentaciju. Klasifikacija dodjeljuje oznake MR serijama (normalno/abnormalno, stupanj ozbiljnosti problema, dijagnoza). Segmentacija je proces delineacije i označavanje granica ili kontura raznih tkiva i procesa u njima. Naš će prototip sadržavati fukcionalnost obje metode, s naglaskom na segmentaciju.)

   Program: HAMAG-BICRO Program provjere inovativnog koncepta (PoC7)

   Suradnici na projektu: Domagoj Matijević, Domagoj Ševerdija, Slobodan Jelić

   Trajanje projekta: 01.11.2018. - 1.5.2019.

  • "Primijenjeni stohastički modeli s kratkoročnom i dugoročnom strukturom zavisnosti", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Ministarstvo znanosti i obrazovanja) - voditelj projekta: Nenad Šuvak

   Sažetak: Standardni modeli u vjerojatnosti i statistici obično se oslanjaju na pretpostavku nezavisnosti ili slabe zavisnosti vremenskih bliskih događaja. S druge strane, brojni fenomeni u primijenjenim znanostima zahtijevaju vremenske modele kod kojih korelacija između dva događaja može vrlo sporo opadati s povećanjem vremenske udaljenosti. Svrha istraživanja u okviru ovog projekta je postizanje dubljeg razumijevanja strukture i svojstava nekoliko klasa slučajnih procesa s kratkoročnom i dugoročnom zavisnošću te proučavanje njihovih mogućih primjena. Poznato je da stohastički procesi s kratkoročnom zavisnošću imaju vrlo široku primjenu, npr. u modeliranju bioloških i ekoloških fenomena, te u modeliranju fenomena na financijskim tržištima gdje su primjerice klasični modeli za opisivanje fluktuacije kratkoročnih kamatnih stopa poznati Vasičekov i Cox-Ingersoll-Rossov proces koji pripadaju široj klasi procesa koja će biti pručavana u okviru ovog projekta - Pearsonovim difuzijama, za koje želimo naći nove primjene ili iskoristiti poznate koncepte primjena. Nadalje, primjene stohastičkih procesa s dugoročnom zavisnošću su vrlo moderno područje istraživanja koje je trenutačno u punom zamahu. Takvi se procesi koriste primjerice u modeliranju internet prometa, u hidrologiji za modeliranje vremenske komponente zapinjanja pri gibanju čestice zagađivača kroz porozni medij te u financijama gdje su takvi procesi s pozitivnim skupom vrijednosti važan model stohastičke volatilnosti. U navedenim područjima, zanimljive su i primjene forward i backward stohastičkih diferencijalnih jednadžbi kao stohastičkih modela u neprekidnom vremenu. Jedan od ciljeva ovog projekta je analizirati dostupne podatke (financijske, biološke, epidemiološke, hidrološke, itd.) i inkorporirati ih u postojeće stohastičke modele te proširiti teorijsku analizu i primjenu stohastičkih diferencijalnih jednadžbi sa sljedećih aspekata: a) proučavanje različitih tipova backward stohastičkih diferencijalnih jednadžbi (BSDEs), stohastička analiza problema optimalne kontrole (u financijama i biološkim sustavima) i doprinosa primjene teorijskih rezultata na konkretnim problemima iz gore spomenutih primijenjenih znanosti b) proučavanje utjecaja bijelog šuma, obojenog šuma, procesa sa skokovima (jump processes) i kašnjenja (delays) na ponašanje rješenja različitih populacijskih i epidemioloških modela, ispitivanje uvjeta pod kojima dolazi do opstanka ili istrebljenja stanovništva (bolesti) c) razmatranje različitih analitičkih i numeričkih metoda kako bi se osigurao uvid u ponašanje sustava koji su opisani pomoću stohastičkih diferncijalnih jednadžbi (SDEs), s ciljem da se odrede uvjeti pod kojima točno (teorijsko) i aproksimativno (numeričko) rješenje imaju zajedničke osobine, kao što su gotovo sigurna eksponencijalna ili polinomijalna stabilnost te konvergencija po vjerojatnosti d) statističko zaključivanje (procjena parametara i testiranje različitih statistčkih hipoteza od interesa u primjenama) gore spomenutih stohastičkih procesa.

   Program: Program znanstveno-tehnološke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

   Suradnici na projektu: Nenad Šuvak, Jasmina Đorđević, Danijel Grahovac, Miljana Jovanović, Ivan Papić, Marija Milošević, Una Radojičić, Marija Krstić, Dušan Đorđević

   Trajanje projekta: 01.01.2019. - 31.12.2020.

  • "Primjena metoda optimizacije u biomedicini", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Ministarstvo znanosti i obrazovanja) - voditelj projekta: Slobodan Jelić

   Sažetak: Optimizacijski modeli u biološkim mrežama. Metodom ekstrakcije podmreže (eng. subnetwork extraction method) mogu se riješiti važni problemi u biomedicini. U prvom redu ističemo metaboličke i genske mreže. Postoje različiti pristupi u konstrukciji metaboličkih mreža, a najčešći pristup su (ne)usmjereni težinski grafovi sa skupom vrhova koji se sastoji od spojeva i reakcija među njima. Genskim mrežama opisujemo međusobnu interakciju gena u kontroliranju staničnih procesa. Mutacijama dolazi do blokiranja pojedinih signalnih putova što dovodi do poremećaja u bitnim staničnim procesima. Pronalaženje takvih signalnih putova doprinosi prijevremeno detekciji rizika od kancerogenih oboljenja. Jedan od ciljeva je proučavanje mogućih reprezentacija bioloških mreža, te razmatranje različitih optimizacijskih modela za ekstrakciju njihovih podmreža. Ovdje posebice ističemo NP-teške probleme mrežnog dizajna kao, primjerice, problem (ne)usmjerenog Steinerovog stabla na grupama (eng. Group Steiner Tree), te problem pronalaska izomorfnih podgrafova.

   Program: Program znanstveno-tehnološke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

   Suradnici na projektu: Slobodan Jelić, Dušan Jakovetić, Domagoj Ševerdija, Tatjana Davidović, Snježana Majstorović, Irena Jovanović, Luka Borozan, Nataša Krejić, Mateja Đumić, Nataša Krklec Jerinković, Rebeka Čorić, Luka Matijević i Marija Mioč

   Trajanje projekta: 01.01.2019. - 31.12. 2020.

  • "Hrvatski jezik u mrežnom oblaku svjetskih jezika" - Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota - Zaklada Adris", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Zaklada Adris) - voditelj projekta: Domagoj Ševerdija

   Sažetak: Cilj projekta je uključivanje hrvatskoga jezika, kao temelja hrvatske kulturne baštine, u svjetski mrežni jezikoslovni oblak (LLOD - linguistics open data, http://linguistic-lod.org/llod-cloud), što znači postavljanje hrvatskoga jezika na mjesto koje mu međueuropskim i svjetskim jezicima pripada, i to na moderan i interoperabilan način. Svi koraci uključivanja u LLOD već su načinjeni u sklopu dijela doktorskog rada Marka Oreškovića (https://old.datahub.io/dataset/ssf-lexicon) tako da se u oblaku već nalazi 60-tak tisuća, nažalost neprovjerenih podataka (riječi i njihovih gramatičkih i semantičkih obilježja), koje bi se ovim projektom provjerile i nadopunile novima (oko 740.000 riječi, tj. 100.000 lema) čeka provjeru). Ovaj projekt nastavak je višegodišnjeg rada prof. dr. sc. Maria Esserta i njegovih suradnika na izgradnji integriranog tezarija hrvatskoga jezika, a koji je i bez potpore institucija i zaklada, ipak ostvaren i međunarodno priznat (u Oxfordovim Q1 časopisima: IGPL i IJL, kao i na međunarodnim konferencijama - Beč: Semantics 2015, Rim: CombiLex 2016; Tbilisi: EURALEX 2017). Štoviše, dobiven je poziv za suradnju s Oxford University Pressom (g. Sandro Cirulli, OUP), tj. uključivanje u njihove svjetske rječnike (https://www.oxforddictionaries.com/). Diseminacija projekta provedena je na svim relevantnim mjestima (IHJJ, MH, FFZG, MZOŠ/AZVO), ali nije naišla na razumijevanje i potporu. Konačno, Odjel za matematiku (http://www.mathos.hr) prepoznao je njegov značaj i uključio se u njega. Kroz kolegij "Računalno jezikoslovlje" u razvitak projekta uključeni su i studenti smjera Matematika i računarstvo. Preostaje još uključiti nastavnike hrvatskoga jezika, kako bi pomogli u provjeri postojećih i unosu novih sadržaja. Za taj njihov rad, voditelj i suradnici ovog projekta napisat ću sve potrebne programske module. Ovaj projekt kao ishod ne daje "još jedan" rječnik hrvatskog jezika, nego mrežnu bazu povezanu s drugim riječima svjetskih jezika, a s obzirom na unesena obilježja (npr. rječnik morfema i slogova, kao i MWE rječnik višerječnica) predstavlja temelj sintaktičko-semantičke analize digitalnih dokumenata hrvatskoga jezika. Neke od primjena (npr. razlikovanje vrsta zavisnih rečenica ili prepoznavanje metonimija i metafora u tekstu) već su pokazane na jezikoslovnim konferencijama (6.HSD, 3FTL).

   Program: Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota - Zaklada Adris

   Suradnici na projektu: Domagoj Ševerdija, Ana Mikić Čolić, Mario Essert, Suzana Molčanov, Marko Orešković i Juraj Benić

   Trajanje projekta: listopad 2018. - siječanj 2020.

  • "Računalom upravljano korpusno jezikoslovlje" - UNIOS - ZUP 2018 - Interdisciplinarni istraživački projekti", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) - voditelj projekta: Domagoj Ševerdija

   Sažetak: Korpusna lingvistika proučava jezik prema uzorcima danim u tekstovima stvarnog korištenja. Kao izvor podataka koji je digitaliziran otvara velike mogućnosti računalne obradbe korpusnih podataka kako bi se potpomoglo u donošenju korpusno-temeljenih zaključaka. Većina digitaliziranih korpusa danas podrazumijevaju okvir u kojem je moguće raditi jezikoslovno-specifične analize. Ovim projektom bi se realizirao jedinstveni mrežni okvir kao mrežna aplikacija koja će omogućiti jezikoslovcu unos vlastitog korpusa i dati mu pristup skupu alata za korpusnu analitiku. Okvir će se upotrijebiti u nekoliko studija slučaja na kojima su do sada primijenjeni uglavnom pristupi teorijske lingvistike. Naš pristup će se temeljiti na klasifikaciji podataka iz korpusa prema morfološkim i semantičkim svojstvima koristeći standardne metode za klasifikaciju podataka iz korpusa te pristup rekurzivnih/rekurentnih neuronskih mreža iz područja strojnog učenja.

   Program: UNIOS-ZUP 2018 - Interdisciplinarni istraživački projekti

   Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) i prof. dr. sc. Mario Essert ( Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu)

   Trajanje projekta: 19. 11. 2018. - 18. 5. 2020.

  • "Problem zaobilaženja neželjenog dijela spektra kod kvadratnog svojstvenog problema" - UNIOS - ZUP 2018 - Projekti mladih istraživača ", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) - voditelj projekta: Suzana Miodragović

   Sažetak: Neka važna svojstva vibracijskih mehaničkih sustava se matematički mogu opisati odgovarajućim kvadratnim svojstvenim problemom. Kada su svojstvene (prirodne) frekvencije takvih mehaničkih sustava blizu frekvencijama vanjske pobude, vibracije sustava mogu postati opasne. Takav se fenomen u fizici naziva rezonancija. Zaobilaženjem, odnosno pomicanjem, dijela opasnih svojstvenih vrijednosti promatranog kvadratnog svojstvenog problema (koji opisuje određeni mehanički sustav) nastoji se izbjeći takvo ponašanje. Odredimo li interval (rezonancijsku ogradu) u kojem ne želimo da se nalaze svojstvene vrijednosti, matricu prigušenja sustava možemo podesiti tako da novi kvadratni svojstveni problem nema svojstvene vrijednosti u tom intervalu. Problem zaobilaženja odnosno pomicanja neželjenog dijela spektra promatrat će se za hiperbolne, a potom i za žiroskopne kvadratne svojstvene probleme.

   Program: UNIOS - ZUP 2018 - Projekti mladih istraživača

   Suradnici na projektu: Ninoslav Truhar (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku), Zoran Tomljanović (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku), Matea Puvača (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku), Fernando de Teran (Universidad Carlos III de Madrid, Math. Department)

   Trajanje projekta: 19. 11. 2018. - 18. 5. 2020.

  • "Granično ponašanje intermitentnih procesa i difuzija" - UNIOS - ZUP 2018 - Projekti mladih istraživača", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) - voditelj projekta: Danijel Grahovac

   Sažetak: Zaključivanje u statistici i teoriji vjerojatnosti uvelike se temelji na graničnim rezultatima koji opisuju stohastička svojstva različitih modela kada vrijeme teži u beskonačnost. Tako primjerice, centralni granični teorem garantira da pod nekim uvjetima aritmetička sredina ima približno normalnu Gaussovu razdiobu. Danas je posve jasno da ovakvi rezultati ne mogu opisati svu kompleksnost prirodnih pojava. Između ostalog, nije moguće objasniti činjenicu da neki fenomeni pokazuju različito ponašanje na malim i velikim vremenskim skalama (primjerice turbulentno strujanje fluida, vrijednost neke financijske imovine i dr.). U okviru projekta proučavat će se granična svojstva stohastičkih modela koji posjeduju ovakva svojstva. Poseban naglasak bit će na modelima koji imaju svojstvo intermitennosti te na implikacijama koje to svojstvo ima na stohastičku prirodu modela. Osim toga, proučavat će se klasa difuzijskih modela, granično ponašanje procjenitelja nepoznatnih parametara u tim modelima, te vezano uz to aproksimacija njihovih prijelaznih funkcija gustoća.

   Program: UNIOS - ZUP 2018 - Projekti mladih istraživača

   Suradnici na projektu: Nenad Šuvak (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku), Ivan Papić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku), Nikolai N. Leonenko (School of Mathematics, Cardiff University), Murad S. Taqqu (Department of Mathematics and Statistics, Boston University), Una Radojčić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku) i Mirta Benšić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku).

   Trajanje projekta: 19. 11. 2018. - 18. 5. 2020.

  • "Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama" - Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Hrvatska zaklada za znanost) - voditelj projekta: Mirta Benšić

   Sažetak: Doktorski student će se baviti metodama nelinearne regresije i klasifikacije. Naglasak je na razumijevanju, razvoju i primjeni neparametarskih metoda uključujući neuronske mreže. Specifični cilj ovog plana izobrazbe doktorskog studenta je doprinijeti matematičkom razumijevanju statističkih i algoritamskih svojstava višeslojnih neuronskih mreža i srodnih metoda s tendencijom prema pronalaženju izraza za aproksimaciju greške, složenost, statistički rizik i vrijeme računanja. Teoretski će rezultati biti potkrijepljeni simulacijama te primijenjeni na istraživanju stvarnih problema. Planirano je da doktorand upiše Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, da se specijalizira u području vjerojatnosti i matematičke statistike te da se dodatno usavršava na University of Yale pod vodstvom prof. Andrew Barrona.

   Program: Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost

   Ime i prezime mentora: Mirta Benšić

   Ime i prezime doktoranda: Una Radojičić

   Trajanje projekta: 1. ožujka 2017. - 28. veljače 2021.

  • "Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava - Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Hrvatska zaklada za znanost) - voditelj projekta: Ninoslav Truhar

   Sažetak: Doktorski student će se baviti optimizacijom aktivnog i pasivnog prigušenja mehaničkih sustava sa i bez vanjske sile. U svrhu toga bit će potrebno razviti opći teorijski okvir koji opisuje mnoga važna svojstva sustava, te konstruirati adekvatne numeričke algoritme za izračunavanje željenih veličina. Planirano je da doktorand upiše Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te da se specijalizira u području Teorije upravljanja i optimizacije, odnosno Običnih diferencijalnih jednadžbi i dinamičkih sustava.

   Program: Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost

   Ime i prezime mentora: Ninoslav Truhar

   Ime i prezime doktoranda: Matea Puvača

   Trajanje projekta: 20. rujna 2016. - 20. rujna 2020.

  • "Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia-Serbia cross-border region", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Interreg IPA CBC Croatia - Serbia 2014-2020) - koordinator projekta: Kristian Sabo

   Sažetak:Allergen avoidance is important for managing allergy. Knowledge about when certain pollen types are likely to be in the air helps allergy sufferers to plan activities and medication use. Since airborne pollen is transported by air masses it can easily cross the border resulting an increased risk for allergy symptoms in sensitive population. Airborne allergens are routinely monitored in cross-border area. However, applied methodology is time consuming and results are disseminated to end users with a delay which limits the impact of collected data in every day health management. The project will modernize public health service and notably enhance the quality and applicative value of the information they provide in cross-border area: by introducing real time monitoring of airborne allergens, by developing models for prediction exposure and by creating a joint platform for instantaneous dissemination of these information. In addition the project will make an effort to educate end users on the benefits from using information for prevention and management of allergy symptoms coming from the information public health services will provide following the implementation of this project. The project will focus on three major pollen allergens (i.e. Birch, Grass, Ambrosia) and thus, having in mind overall prevalence of seasonal allergies in the Croatia-Serbia cross-border region, its results will enhance public health services needed for 15-30% of the population. Particular attention will be given to introduction of developed services to vulnerable groups i.e. children and elderly people for which it can help to plan travelling, outdoor activities, start of the therapy, self assessment of the therapy effectiveness etc. Joint approach for dissemination of measurements and forecasts will improve information flow for people travelling from one side of the border to another but also for visitors coming from other regions.

   Program: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Serbia 2014-2020

   Partneri na projektu: Institut BioSens - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema (Lead Beneficiary), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu and Grad Osijek

   Suradnici na projektu: Kristian Sabo, Krešimir Burazin, Nenad Šuvak and Slobodan Jelić

   Trajanje projekta: 15 July 2017 - 14 January 2020

  • "Robusna optimizacija prigušenih mehaničkih sustava", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD)) - voditelj projekta: Zoran Tomljanović

   Sažetak:Mehanički sustavi su dosta proučavani, ali još uvijek ima puno zanimljivih i važnih otvorenih problema sa teorijskog stajališta, ali također i u primjenama. U okviru ovog projekta planiramo proučavati robusnu optimizaciju prigušenja. Za optimizaciju planiramo koristiti kriterij koji odgovara H_inf normi sustava, što osigurava bolja svojstva prigušenog sustava u odnosu na druge kriterije poput H2 norme ili ukupne prosječne energije. Taj kriterij posebno osigurava bolju robusnost sustava, što je jedan od ciljeva ovog projekta. Stoga, planiramo razviti nove pristupe za efikasnu optimizaciju prigušenja te ih usporediti s postojećim pristupima.

   Program: Program zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između MZO-a i DAAD-a

   Partneri na projektu: Technische Universität Berlin (Matthias Voigt, Volker Mehrmann i Philipp Schulze)

   Suradnici na projektu: Ninoslav Truhar, Matea Puvača

   Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2018.

  • "Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama (OSMoMeSIP)", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Hrvatska zaklada za znanost - voditelj projekta: Rudolf Scitovski

   Sažetak:U okviru projekta razmatraju se optimizacijski i statistički aspekti prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama kao sastavni dio atraktivnog i aktivnog područja istraživanja poznatog kao analiza velikih podataka (engl. Big data analysis). Istraživanja će biti usmjerena na probleme grupiranja podataka te dekonvolucijske modele i primjene. Polazi se od pretpostavke da promatrani skupovi podataka predstavljaju mjerene vrijednosti varijabli koje se analiziraju, ali u sebi sadrže grešku mjerenja. U velikim skupovima podataka vrlo često je prikladno podatke grupirati na temelju nekih karakteristika te modelirati svaku grupu podataka posebnim modelima kojima se opisuju svojstva varijabli kao što su njihov međusobni odnos, mogućnost separacije, rub skupa vrijednosti varijabli, oblik skupa vrijednosti varijabli, dimenzije (duljinu, površinu ili volumen) skupa vrijednosti ili općenito vektor parametara kojim su te varijable određene. Problem se u mnogim konkretnim situacijama može formulirati u obliku optimizacijskog problema u kome kriterijska funkcija cilja općenito nije niti konveksna niti diferencijabilna. U svrhu rješavanja takvih problema razvijat će se efikasne, brze i točne numeričke procedure. Također, zbog postojanja pogreške u podacima, u svrhu razumijevanja i pravilne interpretacije rezultata koristit će se statistički modeli te će se istražiti odgovarajuća statistička svojstva.

   Program: HRZZ Istraživački projekti (IP-06-2016)

   Suradnici na projektu: Andrew Barron (Sveučilište Yale, SAD), Mirta Benšić (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Dragan Jukić (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Karlo Emmanuel Nyarko (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Safet Hamedović (Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerziteta u Zenici, BiH), Kristian Sabo (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Petar Taler (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska)

   Trajanje projekta: 1. ožujka 2017. - 28. veljače 2021.

  • "Mathematics for industry network (MI-NET) (TD COST Action TD1409 ), (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - COST - European Cooperation in Science and Technology) - koordinator projekta: Kristian Sabo

   Sažetak: Mathematics underpins all of modern science and technology but advances in mathematical research are not always applied to maximum advantage in industry. The objective of this Action is to create a Europe-wide partnership to promote collaboration in, and the benefits of, industrial mathematics. The Actiom will run industry workshops, trainings weeks, and short-term scientific missions to both academic and industrial hosts, with the general aim of increasing the interaction between industry and academia. Exploiting the mathematical knowledge and methodologies af academics will provide European industry with a competitive advantage. Universities will benefit, as mathematicians are able to focus on practically relevant and cutting edge research problems. The training of Early-Career Investigators in particular will lead to a new generation with problem solving and communication skills and collaborative links that will be essential to maintain the goals of this Action in the future long after this funding has finished.

   Program: TD COST Action TD1409

   Partneri na projektu:

   Country

   MC Member

   Austria

   Dr Andreas BINDER

   Austria

   Prof Ronny RAMLAU

   Belgium

   Dr Patricia TOSSINGS

   Bosnia and Herzegovina

   Dr Haris GAVRANOVIC

   Bosnia and Herzegovina

   Dr Harun ŠILJAK

   Bulgaria

   Mr Tihomir IVANOV

   Bulgaria

   Prof Petar POPOV

   Croatia

   Prof Anet REZEK JAMBRAK

   Croatia

   Prof Kristian SABO

   Cyprus

   Dr Katerina KAOURI

   Cyprus

   Dr Margarita ZACHARIOU

   Denmark

   Dr Poul HJORTH

   Denmark

   Prof Maria Dolores ROMERO MORALES

   Estonia

   Prof Peep MIIDLA

   Estonia

   Mr Jens HAUG

   Finland

   Dr Simo ALI-LÖYTTY

   Finland

   Dr Matylda JABLONSKA-SABUKA

   France

   Dr Joost ROMMES

   France

   Ms Edwige GODLEWSKI

   fYR Macedonia

   Dr Tatjana ATANASOVA-PACHEMSKA

   fYR Macedonia

   Dr Biljana JOLEVSKA-TUNESKA

   Germany

   Prof Dietmar HOEMBERG

   Germany

   Prof Rene PINNAU

   Greece

   Prof Vasileios KOSTOGLOU

   Greece

   Dr Nikolaus PLOSKAS

   Hungary

   Dr András BÁTKAI

   Hungary

   Prof Istvan FARAGO

   Ireland

   Dr Miguel BUSTAMANTE

   Ireland

   Dr William LEE

   Israel

   Dr Yirmeyahu KAMINSKI

   Israel

   Dr Aviv GIBALI

   Italy

   Prof Alessandra MICHELETTI

   Italy

   Dr Rada NOVAKOVIC

   Lithuania

   Prof Raimondas CIEGIS

   Netherlands

   Dr Vivi ROTTSCHAFER

   Netherlands

   Prof Wilhelmus SCHILDERS

   Norway

   Prof Elena CELLEDONI

   Norway

   Dr Svenn Anton HALVORSEN

   Poland

   Prof Wojciech OKRASINSKI

   Poland

   Dr Agnieszka WYLOMANSKA

   Portugal

   Prof Adérito ARAÚJO

   Portugal

   Ms Margarida PINA

   Romania

   Prof Costica MOROSANU

   Romania

   Dr Ionut PORUMBEL

   Serbia

   Prof Natasa KREJIC

   Serbia

   Prof Ivan OBRADOVIC

   Slovakia

   Dr Peter FROLKOVIC

   Slovakia

   Prof Karol MIKULA

   Slovenia

   Prof Janez POVH

   Spain

   Prof Tim MYERS

   Spain

   Prof Peregrina QUINTELA ESTÉVEZ

   Sweden

   Dr Hanifeh KHAYYERI

   Sweden

   Prof Johan HOFFMAN

   Switzerland

   Dr Joerg OSTERRIEDER

   Switzerland

   Prof Wolfgang BREYMANN

   Turkey

   Prof Enis KAYIS

   United Kingdom

   Dr Robert LEESE

   United Kingdom

   Dr Hilary OCKENDON

   Suradnici na projektu: Kristian Sabo, Krešimir Burazin

   Trajanje projekta: 5. 5. 2015. – 4. 5. 2019.

  • "Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Hrvatska zaklada za znanost) - voditelj projekta: Ninoslav Truhar

   Sažetak: Ovaj projekt posvećen je proučavanju mehaničkih sustava drugog reda koji se opisuju sustavom običnih diferencijalnih jednadžbi: M x''(t) + D x'(t)+ K x(t) =B f(t)+Ew(t), x0=x(0), v0=x'(0), pri čemu su M, D, K semidefinitne hermitske matrice velike dimenzije, ovisne o jednom ili više realnih parametara, a B i E su matrice s p i q stupaca, punog ranga, pri čemu su p i q puno manji od n.
   Iako se o navedenim sustavima puno toga zna, još uvijek postoje mnogi zanimljivi neriješeni problemi kako s teorijskog tako i s aspekta primjena. Jedan od takvih problema je optimizacija prigušenja malog ranga, bilo koje vrste (pasivnog, viskoznog, semi-aktivnog) iz kojeg slijede otvorena pitanja poput pozicioniranja prigušivača, njihovog optimalnog broja, optimalne karakteristike prigušivača, itd. Glavnina istraživanja u okviru ovog projekta stoga će biti usmjerena na: optimizaciju aktivnog i pasivnog prigušenja, te optimalno upravljanje parametarski ovisnim mehaničkim sustavima sa i bez vanjske sile; opisivanje svojstava svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora parametarski ovisnog pripadnog kvadratnog problema te njihova generalizacija na nelinearne parametarski ovisne svojstvene probleme. U okviru problema optimizacije aktivnog i pasivnog prigušenja mehaničkih sustava sa i bez vanjske sile, razvit ćemo opći teorijski okvir koji opisuje mnoga važna svojstva sustava, te ćemo konstruirati adekvatne numeričke algoritme za izračunavanje željenih veličina. Ta će teorijska razmatranja biti vezana za optimizaciju raznih parametara prigušenja s obzirom na nekoliko različitih optimizacijskih kriterija, kao npr: optimizacija spektralne apscise, optimizacija ukupne usrednjene energije sustava, optimizacija usrednjene amplitude pomaka, optimizacija usrednjene amplitude energije i optimizacija energije odgovora impulsa. Nadalje, u okviru navedenih problema rješavat ćemo mnoge numerički zahtjevne probleme, primjerice: problem mješovite cjelobrojne nelinearne optimizacije, efikasno rješavanje velikih matričnih jednadžbi (Lyapunovljeva, Sylvesterova, Riccatijeva), poboljšanje optimizacijskih algoritama redukcijom dimenzije. Takodjer ćemo razmatrati kako teorijski tako i numerički aspekt problema optimizacije semi-aktivnog prigušenja te optimalnog upravljanja obzirom na različite kriterije (minimizacija H_2, H_infinity norme i dr.).
   U okviru problema opisivanja ponašanja svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora parametarski ovisnog kvadratnog svojstvenog problema, razvit ćemo perturbacijsku teoriju za pripadni kvadratni problem, pri čemu ćemo posebno proučavati slučaj kad su M, D, K semidefinitne hermitske matrice, a pripadni linearizirani par je dijagonalizabilan (to znači da svojstvene vrijednosti kvadratnog svojstvenog problema mogu biti kompleksne), a posebno tzv. pregušeni slučaj, tj. slučaj kada je pripadni linearizirani par definitan. Nadalje, dobivene rezultate planiramo generalizirati na parametarski ovisne nelinearne probleme svojstvenih vrijednosti. Za sve slučajeve razvit ćemo perturbacijsku teoriju, koja će sadržavati perturbacijske ocjene apsolutnog i relativnog tipa za svojstvene vrijednosti i pripadne svojstvene vektore, odnosno potprostore.Budući da su navedeni problemi usko povezani, uvid u ponašanje svojsvenih vrijednosti i pripadnih svojstvenih vektora omogućit će bolje razumijevanje djelovanja prigušenja ili drugih dijelova mehaničkih sustava, dok će bolje razumijevanje optimalnosti prigušenja ili parametara u mehaničkom sustavu pojasniti neka važna svojstva mehaničkih sustava, kao što su pregušenost, stabilnost i slično.

   Program: Hrvatska zaklada za znanost

   Partneri na projektu: Prof. dr. sc. Peter Benner, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Germany
   Prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split
   Dr. sc. Nevena Jakovčević Stor, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split
   Jonas Denißen, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Germany

   Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, doc. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Ivana Kuzmanović, dr. sc. Suzana Miodragović

   Trajanje projekta: 1. 7. 2015. – 30. 6. 2019.