Algebra

Algebra

Osnovne informacije

M083 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

Kolegij Algebra izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike.  Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim algebarskim strukturama i njihovim svojstvima. Na predavanjima će se uvesti i obraditi osnovni pojmovi te dokazati njihova svojstva i međusobne poveznice, popraćene brojnim primjerima, s posebnim naglaskom na primjerima viđenim u sklopu ranije odslušanih predmeta. Na vježbama će studenti svladavati tehnike ispitivanja svojstava apstraktnih algebarskih struktura i rješavanja problemskih zadataka.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. T.W. Hungerford, Algebra, Springer-Verlag, New York, 1974.
  2. H. Kraljević, Algebra, skripta, 2007.
  3. Materijali s predavanja

Dopunska literatura

  1. S. Lang, Algebra, Springer-Verlag, New York, 2002.
  2. I. Stewart, Galois Theory, Chapmann and Hall, London, 2004.
  3. Z. Stojaković, Đ. Paunić, Zadaci iz Algebre, Novi Sad, 1998.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.