Analiza vremenskih nizova

Osnovne informacije

M003 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

Analiza vremenskih nizova izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike kao obvezni kolegij na smjeru financijska matematika i statistika te kao izborni kolegij na smjeru industrijska i primijenjena matematika. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim modelima iz teorije vremenskih nizova. Posebna pažnja se pridaje modelima vremenskih nizova koji su relevantni sa stanovišta ekonomije i financijske matematike. Dio nastave je posvećen praktičnoj primjeni ove teorije i analizi stvarnih vremenskih nizova. Kroz predavanja uvode se osnovni pojmovi i modeli. Posebno se ilustrira njihova korisnost i primjena. Kroz seminare studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz pomoć računala.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. P. J. Brockwell, R. A.Davis, Introduction to time series and forecasting, Second edition, Springer Verlag, New York, 2002.
  2. P. J. Brockwell, R. A. Davis, Time series: theory and methods, Second edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, New York, 1991.
  3. J. D. Cryer, K-S. Chan, Time Series Analysis with applications in R, Fourth edition, Springer Verlag, New York, 2017.

Dopunska literatura

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.