Financijska i aktuarska matematika

Osnovne informacije

M008 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

Kolegij se izvodi u zimskom semestru prve godine diplomskog studija. Na predavanjima i auditornim vježbama studenti će upoznati osnovne pojmove, oznake i načela financijske i aktuarske matematike. Također, studentima će biti predstavljene osnovne tehnike financijske matematike, s primjerima i primjenom u svakodnevnim poslovnim situacijama.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Osnovna literatura

  1. D. Bakić, D. Francišković, Financijska i aktuarska matematika, Odjel za matematiku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2013, skripta.
  2. J. J. McCutcheon, W. F. Scott, An Introduction to the Mathematics of Finance, Institute and Faculty of Actuaries, Butterworth – Heinemann, 1986.
  3. A. Neill, Life contigencies, Heinemann, 1977.

Dopunska literatura

  1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1994.
  2. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg and Swiss Association of Actuaries Zürich, 1990.
  3. V. Hari, Financijska matematika, Matematički odjel, Zagreb, 2001.
  4. E. Caprano, A. Gierl,  Finanzmathematik, Verlag Franz Vahlen, München, 1992.
  5. B. Relić, Gospodarska matematika, Računovodstvo i financije, 1996.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.