Multivarijatna analiza

Osnovne informacije

M122 (2+1+1) - 7 ECTS bodova

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim modelima za statističko zaključivanje o slučajnom vektoru, osposobiti ih  da  razumiju  i primjenjuju metoda multivarijatne analize na analizu  podataka.

Okvirni sadržaj predmeta.

Višestruka linearna regresija i primjene (procjena i teorija distribucije, testiranje hipoteza, odstupanje od klasičnih pretpostavki, razvoj modela, izbor varijabli, transformacije varijabli, kategorijalne nezavisne varijable, matrica dizajna, ANOVA).

Generalizirani linearni modeli (Poissonova zavisna varijabla, binarna (ili binomna) zavisna varijabla).

Faktorska analiza.

Klaster analiza.

Modeliranje strukturnim jednadžbama.


Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. F.E. Harrell, Ir. Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logistic Regression and Survival Analysis, Springer, New York, 2001.
  2. A. Basilevsky, Statistical Factor Analysisi and Related Models: Theory and Applications, Wiley-Interscience, New York, 1994.
  3. B. Hansen, Econometrics, Princeton University Press, 2022.  
  4. J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics, South-Western, Cengage Learning, Mason, 2013.

Dopunska literatura

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.