Primijenjena matematika za računalnu znanost

Osnovne informacije

M091 (4+3+0) - 9 ECTS bodova

Osnovni cilj predmeta je upoznati studente s područjima matematike koja imaju široku primjenu u računalnim znanostima. Na predavanjima se obrađuju odabrana poglavlja iz četiri područja: kombinatorike, vjerojatnosti, teorije brojeva i funkcija više varijabli. Na vježbama studenti pristupaju konkretnim problemima koji zahtijevaju primjenu prethodno stečenih znanja.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Osnovna literatura

  1. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.
  2. I. Matić, Uvod u teoriju brojeva, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku, Osijek, 2015.
  3. M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
  4. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

Dopunska literatura

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.