Statistika

Osnovne informacije

M120 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

Statistika se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog studija financijska matematika i statistika. Cilj predmeta je omogućiti studentima upoznavanje s osnovama matematičke statistike. Od studenata se očekuje da, na temelju ovog predmeta, razumiju metode statističkog zaključivanja i da se osposobe za njihovu pravilnu primjenu. Također, predviđeno je razvijenje vještina provođenja statističkih analiza na podacima.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. L. E. Bain and M. Engelhardt – Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.

Dopunska literatura

  1. R. Pruim, Foundations and Applications of Statistics. An Introduction Using R, AMS, Providence, Rhode Island, 2018.
  2. J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007.
  3. M. J. Crawley, The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.
  4. K. Knight, Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Washington, 1999.
  5. R. C. Mittelhammer, Mathematical statistics for economics and business, Springer, 1996.
  6. E. L. Lehman, Elements of Large-Sample Theory, Springer, 1999.
  7. E. L. Lehman, G. Casella, Theory of Point Estimation, Springer, 1998.
  8. J. E. Freund, Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1992.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.