Upisi

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2024./2025. godini iznosi:

Redoviti studenti (RH/EU)Redoviti studenti (Hrvati izvan RH)Redoviti studenti (Stranci izvan EU)Ukupno
Sveučilišni prijediplomski studij Matematika (3 godine)
381140

Redoviti studenti koji po prvi put upisuju I. godinu studija, a prethodno nisu studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini studija ne plaćaju troškove studija.

Studenti koji nisu državljani RH i država članica EU plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1.120,00 eura (8.438,64 kuna).

Uvjeti upisa

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Fakulteta primijenjene matematike i informatike za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Za upis na sveučilišni prijediplomski studij Matematika pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini A,
 • hrvatski jezik na razini A ili B i
 • strani jezik na razini A ili B.

Pristupnici koji su tijekom srednje škole sudjelovali na državnom natjecanju iz matematike ili informatike ostvaruju pravo direktnog upisa tj. maksimalnih 100% upisnih bodova.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 20% upisnih bodova.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi bodovi se ostvaruju temeljem uspjeha iz

 • matematike – prag* 40% (maksimalno 50% upisnih bodova) i
 • informatike (maksimalno 20% upisnih bodova).

*Prag ne vrijedi za kandidate koji su završili srednju školu prije 2010. godine ili izvan RH.

Pri tome položen ispit iz informatike na državnoj maturi nije uvjet za upis.

Preostalih 10% upisnih bodova pristupnici mogu ostvariti temeljem posebnih postignuća u polju matematike ili informatike prema sljedećim kriterijima:

 • sudjelovanje na natjecanju – boduje se jedno od sljedeća tri:
  • sudjelovanje na srednjoškolskom županijskom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 100 posebnih bodova;
  • sudjelovanje na osnovnoškolskom državnom ili regionalnom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 50 posebnih bodova;
  • sudjelovanje na osnovnoškolskom županijskom natjecanju iz matematike ili informatike donosi 30 posebnih bodova;
 • sudjelovanje u drugom krugu natjecanja MathOS cup donosi 100 posebnih bodova;
 • sudjelovanje na statističkim natjecanjima – boduje se jedno od sljedećih:
  • sudjelovanje u trećem krugu Statističkog natjecanja koje organizira Državni zavod za statistiku donosi 50 posebnih bodova;
  • sudjelovanje na Europskom statističkom natjecanju koje organizira Eurostat donosi 100 posebnih bodova;
 • objavljeno ime među učenicima koji su točno riješili matematički ili informatički zadatak postavljen u stručnom časopisu donosi 30 posebnih bodova;
 • objavljen stručni članak matematičkog ili informatičkog sadržaja u stručnom časopisu donosi 100 posebnih bodova;
 • izlaganje na stručnom skupu iz matematike ili informatike donosi 100 posebnih bodova;

Pristupniku koji ostvari barem 100 posebnih bodova po navedenim kriterijima priznaje se svih 10% upisnih bodova. Pristupniku koji ostvari manje od 100 posebnih bodova po navedenim kriterijima priznaje se odgovarajući postotak upisnih bodova.

Posebna postignuća boduje Povjerenstvo Fakulteta primijenjene matematike i informatike na osnovu dostavljenih molbi pristupnika.

Pristupnici koji žele ostvariti bodove iz svojih posebnih postignuća, trebaju dostaviti molbu i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje traže vrednovanje posebnih postignuća Fakultetu primijenjene matematike i informatike do 21. lipnja 2024. Obrazac molbe dostupan je u Uredu za studente i studije Fakulteta primijenjene matematike i informatike i ovdje.

Pristupnici koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine mogu polagati ispite državne mature koji su postavljeni kao uvjet za upis na studijski program. Na studijski se program mogu prijaviti i ako ne polože ispite državne mature, no u tome slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već za upis konkuriraju samo s ocjenama koje su stekli tijekom srednjega obrazovanja. 

Uvjeti upisa za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

 • završena najmanje četverogodišnja srednja škola koja u svom programu tijekom svake školske godine sadrži najmanje 3 sata matematike tjedno.

Rang lista formira se na osnovi odgovarajućeg prosjeka ocjena iz matematike te općeg prosjeka.

Termini upisa

Upisi će se provoditi u:

 • ljetnom roku 18. srpnja 2024. od 8:00 do 12:00 sati 
 • jesenskom roku 23. rujna 2024. od 8:00 do 12:00 sati.

 Za upis je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 1. fotografiju (4 cm x 6 cm)
 2. presliku osobne iskaznice
 3. potvrdu o uplati 47,00 eura na ime troškova upisa (40,00 eura troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 7,00 eura projekti Studentskog zbora) na račun Fakulteta primijenjene matematike i informatike IBAN HR8724020061101166712 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta).

Pristupnici koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su to pravo stekli, gube pravo upisa.

Rezultati bodovanja posebnih postignuća

Zamolba za priznavanje rezultata posebnih postignuća može se skinuti ovdje.

Rezultati bodovanja posebnih postignuća u akademskoj 2023. /2024.  godini mogu se vidjeti ovdje