Fakultet primijenjene matematike i informatike

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

S veučilišni prijediplomski studij matematike Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku temelji se na suvremenim studijskim programima poznatih hrvatskih i europskih sveučilišta. Program je sadržajno i kvalifikacijski potpuno usporediv s programima:

Visoka razina usklađenosti ovog programa s razmatranim programima omogućit će protok studenata matematike između Sveučilišta u Osijeku i većine europskih sveučilišta

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Odjel za matematiku

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike (univ. bacc. math.)

Trajanje studija: tri godine (šest semestara), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 180 ECTS bodova

Status studenta: redoviti studenti (49 redovitih studenata + 1 strani državljanin)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija: sveučilišni prijediplomski studij matematike čini prvu etapu u sustavu sveučilišnog obrazovanja matematičara. Završetkom ovog studija studenti dobivaju akademski naziv sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike, otvoren im je pristup tržištu rada, a također su osposobljeni  za upis diplomskih studija matematike različitih specijalnosti  te diplomskih studija drugih struka koji zahtijevaju dobru matematičku i računalnu osnovu. Studij svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje i razumijevanje:

  • temeljnih spoznaja glavnih područja matematike i
  • temeljnih spoznaja informatike.

Također, sveučilišni prvostupnici matematike tijekom studija razvili su sposobnosti:

  • praktične primjene stečenog znanja matematike i informatike i
  • rješavanja problema iz drugih (ne nužno matematičkih) područja uz primjenu matematičkih modela i računala.

Oblicima i metodama izvođenja nastave na studiju razvijaju se:

  • sposobnosti učenja i sklonost znanstvenoistraživačkom radu,
  • komunikacijske i prezentacijske sposobnosti,

a također se aktivno primjenjuje stečeno poznavanje barem jednog stranog jezika u struci.

Sveučilišni prvostupnik matematike osposobljen je za obavljanje poslova u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji zahtijevaju temeljna znanja iz područja matematike i informatike te sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja različitih (ne nužno matematičkih) problema korištenjem računala. Također osposobljen je  za obavljanje poslova koji zahtijevaju analitički način razmišljanja, sposobnost organizacije te analize i prezentacije podataka.

Način završetka studija: polaganje svih ispita te izradom završnog rada koji uključuje proučavanje postojeće literature na zadanu temu i sustavno prezentiranje rada.