Metodička matematička praksa II

Osnovne informacije

MP007 (0+2+0) - 2 ECTS bodova

Cilj kolegija Metodička matematička praksa II je osposobiti studente za pripremu, izvođenje i analizu nastavnih satova redovne, dopunske i dodatne nastave matematike na srednjoškolskom nivou. Nadalje, kolegij će pripremiti pripremiti studente za cjeloživotno učenje u području matematičkog obrazovanja.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Osnovna literatura

  1. Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta matematika, MZO, 2018.
  2. Nastavni planovi i programi matematike za srednjuu školu
  3. Aktualni udžbenici iz matematike u srednjim školama
  4. Priručnici za učitelje

Dopunska literatura

  1. Stručno-metodički časopisi

 

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.