Matematika, Građevinski i arhitektonski fakultet

Smjer: Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Ciljevi predmeta:

Usvajanje osnovnih znanja i vještina o algebarskim operacijama veznim uz realne brojeve i vektore, te o elementarnim funkcijama, analitičkoj geometriji i diferencijalnom računu.


Očekivani ishodi učenja: Definirati i pravilno tumačiti temeljne pojmove o skupovima brojeva, vektorske algebre, funkcija jedne varijable, te diferencijalnog računa funkcija jedne varijable. Iskazati i pravilno tumačiti temeljne pojmove vezane uz elementarne funkcije. Izračunati zbroj i rastav vektora te umnožak realnog broja i vektora. Primijeniti pravila vektorskog računa za pravilan prikaz pravaca i ravnina u ravnini i prostoru. Izračunati granične vrijednosti, derivacije funkcija jedne varijable.

Sadržaj predmeta:
1. Prirodni i cijeli brojevi. Racionalni i realni brojevi. Intervali.
2. Elementarne funkcije. Pojam limesa funkcije. Neprekidnost funkcije
3. Trigonometrijske funkcije. Primjena trigonometrije u geometriji.
4. Vektori (usmjerene dužine). Kolinearnost i komplanarnost vektora.
5. Zbrajanje vektora. Rastav vektora.
6. Množenje realnog broja i vektora. Baza i koordinatni sustav.
7. Skalarni produkt vektora
8. Pravokutni koordinatni sustav.
9 Vektorski produkt vektora. Moment sustava sila. Jednadžbe ravnoteže.
10. Mješoviti produkti vektora. Višestruki produkt.
11. Analitička geometrija (ravnina u prostoru)
12. Analitička geometrija (pravac u prostoru)
13. Derivacija elementarnih funkcije i primjene derivacije
14. Derivacije višeg reda. Primjena diferencijalnog računa.

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra provjerava se znanje studenata putem usmenih i pismenih ispita te kolokvija. Tijekom semestra studenti će pisati dva kolokvija iz gradiva predavanja i dva kolokvija iz gradiva vježbi. Uspješno položeni kolokviji sa gradiva predavanja zamjenjuju usmeni dio ispita. Uspješno položeni kolokviji sa gradiva vježbi zamjenjuju pismeni dio ispita. Konačna ocjena sa kolokvija se formira na temelju rezultata iz svih kolokvija. Student je položio kolokvije ako je skupio barem 40% od ukupnih bodova.

Dodatno ako student uspješno položi oba kolokvija s gradiva vježbi, onda na prva tri ispitna roka (dva roka u veljači i roku u travnju) ne mora ići na pismeni dio ispita, te analogno, ako student uspješno položi oba kolokvija s gradiva predavanja, onda na prva tri ispitna roka (dva roka u veljači i roku u travnju) ne mora ići na usmeni dio ispita. Nakon ispitnog roka u travnju kolokviji prestaju vrijediti.

Na pismenom ispitu se ispituje gradivo vježbi, a na usmenom ispitu gradivo predavanja. Izlazak na usmeni ispit je moguć jedino nakon položenog pismenog ispita ili položenog kolokvija iz gradiva vježbi.

Pismeni ispit sastoji se od numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari barem 40 bodova. Položeni pismeni ispit vrijedi samo na ispitnom roku na kojem je položen.

Termin usmenog ispita se objavljuje nakon objave rezultata pismenog ispita.

Primjeri ispita i kolokvija:

Obavijesti:

Na zamolbu kolega je termin usmenog ispita promijenjen na 25.04., u 12 sati.

Rezultati pismenog ispita 09.04.2024.:

0149240178 1 (30 bodova)

Za uvid se treba javiti putem e-maila. Usmeni ispit će se održati 18.04. u 12 sati.

Rezultati pismenog ispita 21.02.2024. Za uvid u ispit se treba javiti putem e-maila.

Rezultati pismenog ispita 07.02.2024.:

0149231920 1 (15 bodova)

0149240344 1 (20 bodova)

Uvid u pismene ispite će se održati u petak, 09.02. u 15:30 u prostoriji II.44. Studenti koji žele doći na uvid se trebaju najaviti putem e-maila.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 15.02., u 10 sati u prostoriji II.44.

Ukupni rezultati kolokvija:

Rezultati kolokvija iz gradiva vježbi:

Rezultati kolokvija iz gradiva predavanja:

Drugi kolokvij će se održati 22.01.2024. u 10 sati, raspored studenata po predavaonicama će biti isti kao i na prvom kolokviju.

Rezultati prvog kolokvija

Link na staru stranicu:

https://oldwww.mathos.unios.hr/index.php/nastava/matematika-i-racunarstvo/30-homepage/odjel/nastava/kolegij/459